• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozpoczęcie nowej kadencji rad gmin, miast, powiatów i województw. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji, radnych oraz biur rady w związku z rozpoczęciem kadencji rady

online
konferencja

Bezpłatna konferencja on line.

Zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję online, podczas której przedstawione zostaną prawne i praktyczne aspekty związane z rozpoczęciem kadencji rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Specjalizujemy się w wydarzeniach stacjonarnych i on line prowadzonych przez najwyższej klasy ekspertów i doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Nasze szkolenia, konferencje oraz spotkania w ramach forów dają wiedzę, którą mogą Państwo praktycznie wykorzystać w swoim miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od blisko trzydziestu pięciu lat, a z proponowanymi prowadzącymi od wielu lat dlatego wiemy, że proponowana konferencja zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności w zakresie praw i obowiązków Przewodniczących Rad oraz udziału radnych w przebiegu działań dotyczących zakończenia kadencji rady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W trakcie konferencji zespół ekspertów i zaproszonych gości przeprowadzi Państwa krok po kroku przez najważniejsze aspekty pracy Przewodniczących rad, Radnych, Sekretarzy, pracowników biur rady w okresie rozpoczynania pracy organów samorządowych uchwałodawczych w nowej kadencji 2024-2029.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie działania należy podjąć by zgodnie z prawem zaplanować pracę radnych, komisji rad i całej rady w nowej kadencji. Prowadzący zwrócą uwagę na szczególną rolę przewodniczących rad i przewodniczących komisji rady w zakresie ustalenia planu prac rady i komisji, składania oświadczeń majątkowych, przygotowywania dokumentów i powierzenia narzędzi pracy. Część spotkania zostanie poświęcona omówieniu praw i obowiązków radnych i wynikających z tego konsekwencjach działalności w przestrzeni publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

9.00 – 9.15  Uroczyste otwarcie
9.15 – 13.00  Sesja plenarna
Prowadzenie Konferencji:

Dyrektorka ds. rozwoju w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
1. Rozpoczęcie kadencji a praca rady:
a. Planowanie pracy rady. Zadania Przewodniczącego rady.
b. Omówienie konstrukcji mandatu radnego. Najtrudniejsze zagadnienia.
c. Proces uchwałodawczy – najważniejsze zagadnienia przy rozpoczęciu nowej kadencji. Ważne terminy w II półroczu 2024 roku. Rodzaje głosowań.
d. Nadzór nad jst. Wskazanie podstawowych zadań Wojewody, RIO i SKO.
2. Statut gminy, powiatu, województwa – jak dokonywać zmian, jak przygotowywać teksty jednolite, jak przygotować nowy statut? Najważniejsze kwestie.
3. Obowiązki przewodniczącego rady: Zwoływanie i prowadzenie sesji. Nadzór nad dokumentacją biura rady.
4. Obowiązki przewodniczących komisji. Planowanie prac komisji. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji.
5. Działalność komisji rewizyjnej: Przygotowanie planu prac i planu kontroli. Szczególna rola komisji rewizyjnej w procedurze uchwalania budżetu jst.
6. Skargi i wnioski oraz interpelacje - szczególna rola Komisji skarg, wniosków i petycji. Co ze skargami na przełomie starej i nowej kadencji Rady.
7. Działania biura rady. Aktualizacja informacji w BIP, na stronach urzędowych.
8. Składanie oświadczeń majątkowych. Najczęściej popełniane błędy. Jak korygować oświadczenia majątkowe.
9. Rozpoczęcie kadencji rady i rozpoczęcie działalności organu wykonawczego. Jak współpracować? Zasada ciągłości działania organów jst.

13.00   Podsumowanie i zakończenie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, sekretarze, radni, przewodniczący i członkowie komisji działających zgodnie z regulaminem pracy rady gminy (powiatu, województwa), osoby zajmujące się obsługą biur rad, osoby współpracujące z organem uchwałodawczym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 – prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje data zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 czerwca 2024 r.