• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury rozpatrywania petycji oraz skarg i wniosków. Skarga i wniosek w trybie kpa a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tryb rozpatrywania w kontekście nowych zasad e-doręczeń obowiązujących od 10 grudnia 2023 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy praktyczne problemy na jakie napotykamy przy rozpatrywaniu skarg i wniosków składanych w trybie KPA, wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych wielokrotnie i przez tego samego autora. Przeanalizujemy zmiany w KPA w zakresie e-doręczeń i ich wpływ na procedurę postępowania w przedmiocie petycji, skarg i wniosków. Przedstawione zostaną także analizy protokołów pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych przez wojewodów w ramach nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy zasady, procedury i terminy obowiązujące przy rozpatrywaniu petycji, kierowanych do organów wykonawczych i uchwałodawczych administracji publicznej oraz przy rozpatrywaniu skarg i wniosków w oparciu o znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego.
• Nabycie umiejętność praktycznego rozróżnienia charakteru niezatytułowanego pisma: Czy pismo ma charakter wniosku w trybie k.p.a. czy wniosku w trybie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej?
• Przedstawimy kwestie z zakresu interpelacji i zapytań radnych.
• Omówimy zasady potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz dopuszczalności potwierdzania własnoręczności podpisów przez pracowników administracji publicznej.
• Udzielimy odpowiedzi na pytanie: Czy dane osobowe wnioskodawców, autorów petycji oraz osób skarżących podlegają ochronie?
• Wskażemy oraz przeanalizujemy najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, a także petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
• Poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i będziesz miał możliwość podczas zajęć konsultacji kwestii problemowych z prowadzącym zajęcia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o petycjach - analiza praktyczna.
2.  Konstytucyjne prawo obywatela do składania petycji, skarg i wniosków.
3. Badanie treści pisma: Skarga czy wniosek? Wniosek czy petycja?
4. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w urzędzie. Analiza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
5. Przedmiot skargi/ wniosku/ petycji. Skarga na zachowanie urzędnika a skarga na postępowanie administracyjne. Wniosek w trybie KPA a petycja w trybie ustawy o petycjach.
6. Właściwość organów. Przekazywanie wg właściwości skarg/ wniosków/ petycji w trybie KPA, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w trybie ustawy o petycjach.
7. Skarga w sprawie indywidualnej a wszczęcie postępowania administracyjnego.
8. Charakter skargi w sprawie, w której toczy się już postępowanie administracyjne.
9. Charakter skargi złożonej po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną organu.
10. Terminy załatwienia skarg/ wniosków/ petycji w trybie w/w ustaw. Przypomnienie zasad liczenia terminów (KPA).
11. Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/ wniosku/ petycji w trybie w/w ustaw.
12. Ponowna skarga/ wniosek w tej samej sprawie- sposób załatwienia. Petycja w tej samej sprawie.
13. Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w związku z nowymi zasadami e-doręczeń, których obowiązek stosowania określony został na 10 grudnia br.
14. Nadzór bezpośredni i kontrola przyjmowania i załatwiania skarg. Analiza wybranych zagadnień z protokołów pokontrolnych wojewodów.
15. Wniosek w trybie KPA a wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
16. Skargi i wnioski anonimowe, anonimowa petycja, anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Tryb postępowania.
17. Potwierdzanie dokumentów „za zgodność z oryginałem”. Dokumenty wytworzone przez organ potwierdzający a dokumenty będące w posiadaniu organu potwierdzającego. Analiza wybranych zapisów ustawy Prawo o notariacie. Nowe uprawnienie do potwierdzania „za zgodność z oryginałem” upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie administracyjne.
18. Potwierdzanie własnoręczności podpisów. Analiza Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki. Analiza wybranych zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
19. Interpelacje i zapytania jako jeden z punktów obrad sesji. Interpelacja a zapytanie, zapytanie a wniosek. Publikacja interpelacji, zapytań i odpowiedzi na nie. Sposób realizacji zapytań i interpelacji radnych. Co to są tzw. „wolne wnioski” i jaki powinien być tryb ich realizacji?
20. Posumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, osoby biorące udział w procesie udostępniania informacji publicznej, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, pracownicy biura rady, radni - członkowie komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji rewizyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych -szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST / OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 września 2023 r.