• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje składane na przełomie starej i nowej kadencji rady

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje. 

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z tym, że skargi, wnioski i petycje to stały element pracy samorządu, a okres wiosennych wyborów nie będzie okresem wolnym od ich procedowania, proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówimy specyfikę uproszczonego postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji. Jest to niezwykle istotne także w kontekście tego, że okres wyborczy jest czasem wzmożonych i nasilonych działań związanych ze składaniem pism do rady miasta/gminy/powiatu. W trakcie spotkania zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania przypisanych w tym obszarze zadań, a praktyczne przykłady pozwolą zrozumieć zależności i odpowiedni sposób rozwiązywania konkretnych sytuacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas omawiania poszczególnych zagadnień zostanie uwzględniona specyfika przełomu starej i nowej kadencji w szczególności Uczestnicy:
• zostaną zapoznani z metodą uproszczonego postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji,
• zdobędą wiedzę na temat przepisów regulujących postępowanie skargowo - wnioskowe oraz w sprawie petycji w odniesieniu do czasu przełomu dwóch kadencji oraz otrzymają wyjaśnienie na temat wątpliwości w niejednorodnej i różnorodnej praktyce interpretacji przepisów prawa w zakresie skarg, wniosków i petycji,
• zostaną zapoznani z praktycznymi przykładami i sytuacjami z życia wziętych w kontekście omawianych zagadnień z uwzględnieniem występujących błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie podstawowych przepisów w zakresie skarg, wniosków i petycji wraz z regulacjami w zakresie składania pism na przełomie kadencji:
a. Ramy prawne petycji, wniosku i skargi jako narzędzi kontroli społecznej.
b. Wniosek, petycja, skarga - czym są i jak je od siebie odróżniać.
c. Uregulowania prawne dotyczące przedłużenia kadencji organów JST do 30 kwietnia 2024 r. i ich wpływu na prowadzenie postępowań skargowo - wnioskowych i rozpatrywania petycji.
2. Skargi:
a. Skarga - przedmiot skargi.
b. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
c. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
d. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej.
e. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
f. Skarga po zakończeniu postępowania administracyjnego.
g. Forma i treść skargi.
h. Rozpatrywanie skarg:
- analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
- termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
- sposób załatwienia skargi.
i. Ponowne złożenie skargi.
j. Ochrona osób składających wnioski lub skargi.
k. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem, załatwianiem skarg i wniosków.
3. Wnioski: 
a. Prawo do składania wniosków – podmioty uprawnione.
b. Forma i treść wniosku.
c. Adresaci wniosków – właściwość organów.
d. Rozpatrywanie wniosków:
- analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
- termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
- postawienie wniosku bez rozpatrzenia,
- sposób załatwienia wniosku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które wykonują zadania związane z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji - zarówno w ramach obsługi organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), jak i po stronie organu wykonawczego przewodniczący rady lub radny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 grudnia 2023 r.