• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybór ławników na kadencję 2024-2027. Przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów. Zagadnienia prawne i praktyka

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim sekretarzom, pracownikom biur obsługi rady i przewodniczącym rad szkolenie, przedmiotem którego będzie wybór ławników na nową kadencję 2024-2027.

Ważne informacje o szkoleniu

Z końcem roku 2023 upływa kolejna kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2023 r. należy rozpocząć procedurę związaną z obowiązkiem wyboru przez rady gmin ławników na kadencję 2024 – 2027 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych. Procedura ta przeprowadzana jest raz na 4 lata. W związku z niewielką liczbą kandydatów na ławników może okazać się, że nawet jeśli Państwa jednostka w poprzedniej kadencji nie była zobowiązana do wyboru ławników, to na najbliższą kadencję dostaniecie Państwo od prezesa sądu okręgowego takie zobowiązanie. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego kompleksowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące wyborów ławników przez radę gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wyjaśnione zostaną m.in. procedury: zgłaszania kandydatów, wyboru ławników, przygotowania i przekazania informacji z wyborów oraz podejmowania uchwały w sprawie wyborów. W trakcie szkolenia zostaną omówione nowe wzory dokumentów niezbędne do przeprowadzenia tego zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uprządkowanie wiedzy z zakresu organizacji i procedury przeprowadzenia wyborów ławników.
• Przekazanie praktycznych informacji, wskazówek i dobrych praktyk oraz wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania przez radę gminy.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających wzory niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej procedury wyborów na ławników.
- Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
- Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
- Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.
- Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
- Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
- Wzór protokołu ze zniszczenia zgłoszeń.
- Wzór listy osób zgłaszających kandydata.
- Wzór uchwały rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.
- Wzór uchwały rady gminy o odwołaniu ławnika.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek wyboru ławników przez rady gmin i podstawy prawne wyborów.
2. Kto może zostać ławnikiem?
3. Negatywne przesłanki wyboru ławników.
4. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.
5. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
6. Koszty zaświadczeń KRK, lekarskiego, KRS.
7. Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników i jego zadania.
8. Informowanie o naborze na ławników.
9. Terminy i procedura wyboru ławników.
10. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
11. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
13. Wybory uzupełniające ławników.
14. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przede wszystkim pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 kwietnia 2023 r.