• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodawanie wzmianki dodatkowej i przypisku na podstawie zagranicznych dokumentów. Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja z uwzględnieniem aspektu międzynarodowego

Cena: 440 PLN netto/os Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

W przypadku zgłoszenia do 10 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane kierownikom i pracownikom Urzędów Stanu Cywilnego, przedmiotem którego będzie proces prawny i administracyjny dodawania wzmianki dodatkowej i przypisku oraz analizy i interpretacji zagranicznych dokumentów związanych z zawarciem małżeństwa.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym praktycznych zagadnień z zakresu uznawania orzeczeń w sprawach małżeńskich w oparciu o wybrane przepisy, orzecznictwo oraz kazusy.

Tematyka zajęć będzie uwzględniała zmiany przepisów, w tym obowiązującego od 1 sierpnia 2022 r. Rozporządzenia Rady (EU) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, szczegółowo przeanalizuje zagadnienia związane z dodawaniem wzmianki dodatkowej i przypisku na podstawie zagranicznych dokumentów. 

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, wzbogacone zostaną wybranymi orzeczeniami, kazusami i przykładami, pochodzącymi z wieloletniej pracy eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego w zakresie dodawania wzmianki dodatkowej. 
 • Omówienie wybranych problemów dotyczących bieżącej pracy w urzędach stanu cywilnego w zakresie problematyki zawarcia małżeństwa i jego rejestracji.
 • Przegląd wybranego orzecznictwa dotyczącego problematyki szkolenia.
 • Możliwość konsultacji, podczas zajęć, kwestii problemowych z doświadczonym ekspertem, praktykiem.
 • Uzyskanie odpowiedzi na m.in. na poniższe pytania:
 • Co zmienia Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111? Jak wpływa na wydawanie orzeczeń?
 • Jak postępować ze sprawami wszczętymi do 31 lipca 2022 r., a jak z tymi od 1 sierpnia 2022 r.?
 • Czym jest instytucja zapewnienia?
 • Jak postępować w przypadku orzeczeń, pochodzących z Wielkiej Brytanii?
 • Kiedy można odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński?
 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, by móc zawrzeć ślub przed kierownikiem USC?
 • Jak realizować obowiązek informowania o ślubie cudzoziemca?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uznawanie orzeczeń sądów oraz innych organów państw obcych - omówienie wybranych przykładów na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • prawa Unii Europejskiej:
  • Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (dotyczy postępowań wszczętych do 31 lipca 2022 r.),
  • Rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (dotyczy postępowań wszczętych nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r.), 
 • wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską,
 • uznawanie orzeczeń i innych rozstrzygnięć zapadłych w Wielkiej Brytanii przed i po 31 grudnia 2020 r.

2. Akt małżeństwa:

 • instytucja zapewnienia,
 • zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim kierownikiem urzędu stanu cywilnego – omówienie wybranych przykładów,
 • nazwiska w akcie małżeństwa,
 • odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • międzynarodowa wymiana informacji - obowiązek informowania o ślubie cudzoziemca.

3. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2006 r. z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w jednym z dużych miast. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

W przypadku zgłoszenia do 10 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 stycznia 2024 r.