• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uznawanie orzeczeń zagranicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najczęściej pojawiające się problemy związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w kontekście zagranicznych orzeczeń.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 sierpnia 2022 r. obowiązuje Rozporządzenia Rady WE Bruksela 2 ter dotyczące uznawania orzeczeń zagranicznych, w związku z czym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego trener- praktyk, kierownik USC wyjaśni zmiany dotyczące uznawania orzeczeń zagranicznych oraz umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, zdobyć bądź usystematyzować wiedzę niezbędną przy wykonywaniu obowiązków, a także wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w USC, wysoko oceniana za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze swojego doświadczenia zawodowego, szczegółowo omówi zagadnienia związane z uznawaniem orzeczeń zagranicznych, przedstawi wprowadzone zmiany, wskaże najczęstsze problemy z tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej problematyki uznawania orzeczeń zagranicznych na podstawie przepisów unijnych, a także umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz aktualnego orzecznictwa w tym zakresie.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z uznawaniem orzeczeń zagranicznych. Zdobycie wiedzy, w jakiej sytuacji uznajemy orzeczenie oraz kiedy możemy odmówić uznania.
 • Porównanie przepisów prawnych Rozporządzenia Rady WE Bruksela 2 ter obowiązującego od 1 sierpnia 2022 r. z Rozporządzeniem Rady WE Bruksela 2a, które obowiązywało do 31 lipca 2022 r. Wskazanie różnic w postępowaniu.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów, możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Co zmieniło w przepisach prawnych Rozporządzenie Rady WE z 25 czerwca 2019 r. – tzw. Bruksela 2 ter?
 • W jakich krajach można uzyskać rozwód przed innym organem niż sąd?
 • Jak postępować w przypadku orzeczeń pochodzących z Danii i Wielkiej Brytanii?
 • Kiedy dokument wymaga uznania, a kiedy nie? Kiedy można odmówić wpisania wzmianki do aktu stanu cywilnego?
 • W jakich sytuacjach można powołać się na klauzulę porządku publicznego?
 • Kiedy orzeczenie staje się prawomocne? Jakie dokumenty musi przedłożyć strona w przypadku uznania orzeczenia zagranicznego?
zwiń
rozwiń
Program

1. Legitymacja kierownika USC do uznawania orzeczeń zagranicznych:

 • uznawanie orzeczeń zagranicznych, a stosowanie norm kolizyjnych, wynikających z p.p.m.,
 • dokument podlegający uznaniu oraz niewymagający uznania,
 • pojęcie „sprawy cywilnej”, dokumenty wymagane od strony w procedurze uznania orzeczenia zagranicznego,
 • uznanie automatyczne, a postępowanie delibacyjne.

2. Uznawanie orzeczeń zagranicznych w świetle obowiązującego od 1.08.2022 r. Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 25 czerwca 2019 r., nr 2019/1111; Bruksela 2 ter:

 • przepisy przejściowe oraz główne założenia leżące u podstaw wprowadzenia ww. Rozporządzenia Rady (WE)
 • analiza porównawcza oraz wskazanie istotnych różnic w odniesieniu do Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 27 listopada 2003 r., nr 2201/2003; Bruksela 2a (2bis) – obowiązującego do dnia 31.07.2022 r.

3. Uznawanie orzeczeń zagranicznych na podstawie umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz przepisów K.p.c.:

 • status prawny Danii,
 • status prawny Wielkiej Brytanii po wystąpieniu z UE.

4. Przesłanki negatywne uznania orzeczenia zagranicznego, w szczególności:

 • prawomocność orzeczenia,
 • charakter prawny klauzuli porządku publicznego.

5. Odmowa wpisania wzmianki dodatkowej do a.s.c. - relacja art. 108 ust. 4 w stosunku do art. 2 ust. 6 ustawy p.a.s.c.
6. Wykaz państw, w których orzeczenie o rozwodzie może zapaść przed innym organem, niż sąd. Analiza orzeczenia TSUE z 15 listopada 2022 r., sprawa C-646/20, pod kątem uznawania zagranicznych wyroków pozasądowych.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Kierownika USC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ekspert w zakresie zmiany imion i nazwisk, uznawania orzeczeń zagranicznych oraz przepisów regulujących realizację zadań przez USC. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca 2023 r.