• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

W przypadku zgłoszenia do 21 maja cena wynosi 709 PLN netto/os

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności w zakresie dotyczącym meldunków i spraw meldunkowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Podczas zajęć prowadzący wyjaśni na przykładach z praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych wątpliwości oraz kwestie problemowe dotyczące spraw meldunkowych. Omówione zostaną m. in. decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych z uwzględnieniem doręczania pism po zmianach, wynikających z  ustawy o doręczeniach elektronicznych, postępowanie dowodowe oraz kwestie z zakresu rozstrzygnięć w w/w sprawach. Szkolenie przeprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.
• Rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.
• Poprawa jakości orzekania w sprawach meldunkowych.
• Wskazanie zmian dotyczących doręczania pism na skutek ustawy o e-doręczeniach.
• Możliwość przedyskutowania kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
• Uczestnicy poznają odpowiedzi m. in. na poniższe pytania:

 •  Kiedy należy wydać decyzję o wymeldowaniu, a kiedy o uchyleniu czynności zameldowania? 
 •  Jakie są podstawowe zasady postępowania administracyjnego i w jaki sposób powinny być realizowane w praktyce? 
 •  Kto może być stroną postępowania w sprawie meldunkowej? 
 •  Jakie są tryby i przesłanki weryfikacji decyzji? 
 •  Jakie elementy musi zawierać decyzja w sprawie meldunkowej? 
 •  Jak postąpić, gdy wnioskodawca nie załączył do wniosku dokumentu, potwierdzającego tytuł prawny do lokalu? 
 •  Czy oględziny lokalu są konieczne w każdej sprawie meldunkowej? 
 •  Czy dowodem może być kserokopia dokumentu urzędowego? 
 •  Czy można skutecznie wnieść podanie o wszczęcie postępowania e-mailem? 
 •  Jakie są różnice między zeznaniem i wyjaśnieniem strony? 
   
zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1- 11 czerwca
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia, wyjaśnienie pojęć: postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna.
2. Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych – analiza art. 31 i art. 35 ustawy o ewidencji ludności.
3. Przesłanki wydania decyzji o zameldowaniu, wymeldowaniu i uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
4. Standardy i zasady ogólne postępowania meldunkowego, wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Uczestnicy postępowań w sprawach meldunkowych: strony, ich pełnomocnicy i przedstawiciele, świadkowie, prokurator.
6. Terminowość załatwiania spraw meldunkowych, ponaglenie, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
7. Doręczanie pism z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
8. Wezwania w sprawach meldunkowych – cel, treść, forma.
9. Etap wstępny – wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek, uzupełnianie braków formalnych wniosku, odmowa wszczęcia postępowania, tryb postępowania w razie nieuiszczenia opłaty, ustalenie kręgu stron postępowania i zawiadomienie ich o wszczęciu.

Dzień 2 – 12 czerwca
1. Postępowanie wyjaśniające – czynności dowodowe w sprawach meldunkowych i ich dokumentowanie, obowiązki organu gminy i uprawnienia stron na etapie wyjaśniania sprawy.
2. Udostępnianie akt stronom postępowania.
3. Przerwanie toku postępowania w sprawie meldunkowej – zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i tryby).
4. Rozstrzygnięcia w sprawach meldunkowych – decyzje i postanowienia, elementy treści, uzasadnienie faktyczne i prawne, zaskarżalność, sprostowanie i uzupełnienie.
5. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji – odwołanie i zażalenie, czynności organu gminy związane z otrzymaniem odwołania/zażalenia, rozstrzygnięcia organu odwoławczego oraz ich skutki. Ostateczność i prawomocność decyzji meldunkowej.
6. Weryfikacja decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych: wznowienia postępowania (przesłanki, organ właściwy, procedura, rodzaje rozstrzygnięć) i stwierdzenia nieważności decyzji (przesłanki, organ właściwy, zakres postępowania).
7. Rozwiązywanie kazusów, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, prowadzący postępowania oraz uczestniczący w wydawaniu decyzji w sprawach meldunkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 769 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 21 maja cena wynosi 709 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na frdl-pc@frdl.org.pl do 6 czerwca 2024 r.