• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stosowanie przepisów kpa do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności w praktyce. Orzecznictwo, najczęstsze błędy, planowane zmiany

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest postępowanie administracyjne w obszarze dotyczącym ewidencji ludności.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe stosowanie ustawy o ewidencji ludności, czyli właściwa rejestracja określonych w ustawie podstawowych danych, identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania każdego samorządu. Jednak często zdarza się, że powoduje też trudne do rozwiązania problemy interpretacyjne. Podczas spotkania, które proponujemy Państwu, ekspert przedstawi i wyjaśni pojawiające się trudności w zakresie stosowania przepisów ustawy oraz omówi nietypowe sytuacje dotyczące praktycznego ich stosowania. Omawiana problematyka zostanie poparta aktualnym orzecznictwem oraz praktyką, wynikającą z doświadczenia eksperta. Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu otrzymają wzory dokumentów takich jak: wezwania, protokoły, czy wzory postanowień i decyzji, niezbędnych w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności prawidłowego stosowania k.p.a. do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności.
  • Przedstawienie i wyjaśnienie najczęstszych, występujących nieprawidłowości i problemów z zakresu omawianego tematu.
  • Poznanie i omówienie aktualnego orzecznictwa.
  • Konsultacje, podczas zajęć, z ekspertem - praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Stosowanie k.p.a. do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności:
a. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b. Właściwość organów w zakresie:
• nadawania nr PESEL,
• wykonywania obowiązku meldunkowego obywateli polskich,
• wykonywania obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
• wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
• udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
c. Strona postępowania administracyjnego w zakresie ustawy o ewidencji ludności.
d. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym.
e. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły.
f. Wszczęcie postępowania:
• wszczęcie postepowania z urzędu i na wniosek,
• odmowa wszczęcia postepowania,
• braki formalne.
g. Dowody i postępowanie dowodowe:
• katalog środków dowodowych i procedura ich stosowania,
• wezwania do złożenia wyjaśnień.
h. Metryka sprawy - zakładanie, wpisywanie danych.
i. Wydawanie decyzji administracyjnych – składniki decyzji.
j. Postępowanie odwoławcze.
2.  Omówienie aktualnego orzecznictwa.
3.  Przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości i problemów.
4.  Projektowane zmiany w ustawie o ewidencji ludności.
5.   Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast, realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, kierownicy i pracownicy USC, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownik w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, k.p.a). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które są skoncentrowane na praktycznych problemach pracowników jst. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 października 2023 r.