• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestrów mieszkańców z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Przy zgłoszeniu do 20 lutego cena: 399,00 PLN netto /os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz kierowników i Pracowników USC.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu zajęcia z zakresu udostępniania danych z rejestru PESEL i rejestrów mieszkańców z uwzględnieniem przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Wyjaśnione zostaną najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów w zakresie problematyki szkolenia. Zajęcia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie, na wybranych przykładach, najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o ewidencji ludności w zakresie udostępniania danych.
• Poprawa jakości orzekania w sprawach z zakresu udostępniania danych.
• Rozwój umiejętności stosowania przepisów, obejmujących problematykę omawianych zagadnień.
• Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem.
• Uczestnicy poznają odpowiedzi m. in. na poniższe pytania:

  •  Jakie są tryby i przesłanki udostępniania danych w zakresie ewidencji ludności? 
  •  Jakie czynności należy podejmować na poszczególnych etapach postępowania o udostępnienie danych?
  •  Jak prawidłowo naliczać i pobierać opłaty w tych sprawach? 
  •  Jak postąpić, gdy należna opłata nie została uiszczona? 
  •  Czym różnią się interes faktyczny i interes prawny w uzyskaniu danych? 
  •  Jakie elementy musi zawierać decyzja o odmowie udostępnienia danych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i przesłanki legalizujące przetwarzanie (w tym udostępnianie) danych osobowych, wynikające z RODO; realizacja obowiązku informacyjnego w sprawach z zakresu udostępniania danych.
2. Zasady, przesłanki i tryby udostępniania przez organy gmin danych z rejestru PESEL i rejestrów mieszkańców, wynikające z ustawy o ewidencji ludności.
3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach udostępniania danych z ewidencji ludności.
4. Rozpatrywanie wniosku o udostepnienie danych z ewidencji ludności:

• etap I – ocena wstępna wniosku: badanie elementów formalnych oraz ustalenie wysokości opłaty; postępowanie organu gminy w przypadku braków formalnych wniosku lub nieuiszczenia należnej opłaty;
• etap II – ocena merytoryczna wniosku: badanie uprawnienia wnioskodawcy do uzyskania danych; wezwanie do wykazania;
• etap III – udostępnienie danych w formie czynności materialno-technicznej albo odmowa udostępnienia w formie decyzji administracyjnej: elementy, zaskarżalność decyzji.
5. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących udostępniania danych z ewidencji ludności.
6. Studia przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek organizacyjnych, zajmujący się sprawami obywatelskimi w urzędach miast i gmin, kierownicy i pracownicy USC.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. 
Przy zgłoszeniu do 20 lutego cena: 399,00 PLN netto /os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
 

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.frdl.bialystok.pl do 1 marca 2024 r.