• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w aktach stanu cywilnego w kontekście zmian wprowadzonych ustawami o doręczeniach elektronicznych, informatyzacji oraz o dowodach osobistych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz wprowadzonych zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z ustawami o informatyzacji działalności podmiotów, realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o doręczeniach elektronicznych, a także o zmianie ustawy o dowodach osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz wprowadzonych zmian w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z ustawami o informatyzacji działalności podmiotów, realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o doręczeniach elektronicznych, a także o zmianie ustawy o dowodach osobistych.
Podczas zajęć prowadzący omówi:
• Procedurę, dot. zmian w aktach stanu cywilnego, a wskazaną w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz wskaże czynności administracyjne i sądowe z nią związane. Zmiany te dotyczą przede wszystkim dokumentów, sporządzonych w formie dokumentu elektronicznego. Są to formy wydawania akt stanu cywilnego na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby, mającej interes prawny, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo odwzorowane cyfrowo, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez kierownika USC, kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ewentualnie w postaci kopii, albo wydruku dokumentu elektronicznego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika USC podpisem własnoręcznym). Powyższe rozwiązania wynikają przede wszystkim z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów, realizujących zadania publiczne oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych (ponadto odnoszą się do wzmianek na aktach stanu cywilnego, umieszczanych na wniosek np. przy zmianie nazwiska lub imienia).
• Szereg następnych nowych regulacji jest zaplanowany i przygotowany do wejścia w życie w ciągu kilku najbliższych lat (2029), m. in. z powodu usunięcia z przepisów pojęć „elektroniczna skrzynka podawcza”, czy „urzędowe poświadczenie odbioru dot. dokumentu elektronicznego”.
Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na właściwe wykonywanie zadań przez urzędników, przybliży zmiany wprowadzane przez ustawodawcę, a także pomoże we właściwej weryfikacji poprawności danych osobowych w składanych dokumentach. Udział w szkoleniu umożliwi także rozwiązanie najistotniejszych problemów związanych ze zmianą aktu stanu cywilnego przez pracowników administracji publicznej.
W drugiej części warsztatowej szkolenia wspólnie z prowadzącym przygotujemy m. in. projekty pism i rozwiążemy kazusy z codziennej praktyki administracyjnej urzędników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowań o zmiany w aktach stanu cywilnego według ustawy p.a.s.c.
• Nabycie umiejętności weryfikacji danych w aktach stanu cywilnego, poprawne przygotowanie wniosku o zmiany: sprostowanie, uzupełnianie, unieważnianie, ustalanie treści oraz kierowania pism sądowych i występowania w sądzie w postępowaniach, a także przed kierownikiem USC, w zainicjowanych, przez urząd, jak też osoby fizyczne czy innych zainteresowanych, postępowaniach.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazanie propozycji rozwiązań najistotniejszych trudności.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematyki szkolenia.
• Uczestnicy otrzymają wzory decyzji w sprawach związanych ze zmianami lub odmową zmian w aktach stanu cywilnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stosowanie przepisów w świetle ostatnich zmian:
• Weryfikacja poprawności aktu stanu cywilnego i jego wpływ na trwające postępowanie. Doprowadzenie do prawidłowej treści aktu.
• Niezgodność danych, zawartych w aktach stanu cywilnego z innymi dokumentami, z innymi aktami stanu cywilnego, stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby czy z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
• Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
• Zagadnienia praktyczne w świetle wprowadzanych zmian przez ustawodawcę dla pracowników urzędów centralnych, jak i samorządu, w zakresie prowadzenia postępowań o zmiany w aktach stanu cywilnego według ustawy p.a.s.c. i ustaw zmieniających.
• Gromadzenie dokumentów, przygotowywanie wniosku, zarówno do USC, jak też do sądu. Wstępne ustalanie błędu lub nieprawidłowości danych.
• Doręczanie pism procesowych w postępowaniu. Doręczanie pism - konsekwencje i działania strony postępowania.
• Postępowanie nieprocesowe przed sądem rejonowym właściwym:
- Ustalenie właściwości sądu.
- Zaskarżanie postanowień sądu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie.
- Zmiana postanowień oraz ich prostowanie.
2. Część warsztatowa - przygotowywanie decyzji na podstawie kazusów:
• Omówienie trybów postępowań w formie graficznej, przygotowywanie projektów pism w formie warsztatu (treść merytoryczna) np.: zaświadczeń o stanie cywilnym, odmów sporządzenia aktów małżeństwa, decyzji administracyjnych odmownych dot. zmian w danych stanu cywilnego.
• Pytania i zagadnienia w formie kazusów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów stanu cywilnego, wydziałów ewidencji ludności i paszportowych, przygotowujący dokumentację na potrzeby spraw, w których możliwe jest prowadzenie postępowań z wykorzystywaniem danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z ponad 20 letnim stażem pracy. Pracujący od 2013 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tematyce cywilnoprawnej i karnoprawnej, zarówno w prawie materialnym, jak i procesowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2024 r.