• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich. Ustawa o ewidencji ludności, nadawanie numeru PESEL wraz z planowanymi zmianami

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zachęcamy pracowników wydziałów spraw obywatelskich województwa śląskiego do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki:

Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich.

Zapraszamy na spotkanie, które będzie okazją do omówienia kierunków działania forum, wyboru władz i uchwalenia statutu Forum. Planujemy, aby celami Forum było: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się sprawami obywatelskimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Cele chcielibyśmy osiągnąć przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk członków Forum.

Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków, Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również projekt statutu.

Pierwszą część spotkania poprowadzi ekspertka z urzędu wojewódzkiego. Przedstawi bieżące kwestie dotyczące nadawania numeru PESEL. Będzie to dobra okazja do rozwiązania aktualnych trudności pojawiających się w tym zakresie.

W drugiej części spotkania zajmiemy się kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi powołania Śląskiego Forum Pracowników Wydziałów Spraw Obywatelskich. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 400 zł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie właściwej praktyki dotyczącej nadawania numeru PESEL.
  • Wskazanie najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
  • Poznanie i omówienie aktualnego orzecznictwa.
  • Konsultacje podczas zajęć z ekspertem - praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Nadawanie nr PESEL:
a. Podstawa prawna nadawania nr PESEL.
b. Zasady nadawania nr PESEL.
c. Nadawanie nr PESEL na wniosek.
d. Nadanie nr PESEL dla celów podjęcia pracy.
e. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku.
f. Odmowa nadania nr PESEL.
g. Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców.
2. NOWOŚĆ – najnowsze planowane zmiany w ustawie o ewidencji ludności:
a. Wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z rejestru PESEL.
b. Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL:
• zasady i tryb zastrzegania oraz cofania zastrzeżenia numeru PESEL,
• zasady i sposób prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów PESEL,
• zasady i tryb udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL.
3. Omówienie najczęstszych nieprawidłowości i problemów.
4. Panel dyskusyjny.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów spraw obywatelskich, pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: osoby, które przyślą deklarację przed spotkaniem uczestniczą w spotkaniu w ramach składki członkowskiej, pozostałe osoby 450 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 czerwca 2023 r.