• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Od przygotowania ogłoszenia do momentu podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego z wykonawcą/dostawcą. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa Prawo zamówień publicznych bywa wyzwaniem zarówno dla osób zaangażowanych już w udzielanie zamówień, jak i osób początkujących w tym obszarze. Proponowane przez nas szkolenie stanowi kompleksowe źródło wiedzy i polega na przedstawieniu i wyjaśnieniu w przystępny sposób zasad udzielania zamówienia w trybie podstawowym. Krok po kroku zostaną omówione następujące obszary:

  • tworzenie komisji przetargowej,
  • oszacowanie wartości zamówienia,
  • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  • ustalanie warunków kontraktowych oraz omówienie istotnych środków dowodowych,
  • publikacja ogłoszenia o zamówieniu.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez eksperta – praktyka, metodą opartą na aktywizacji uczestników poprzez dyskusje, studia przypadków i prezentację multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w szkoleniu. Prezentowane przykłady będą uwzględniały najnowsze orzecznictwo i praktyczne rozwiązania problemów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznasz się z regulacjami prawnymi, jakie obowiązują zgodnie z ustawą PZP w zakresie przygotowania postępowania do momentu ogłoszenia o zamówieniu.
• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie realizacji zamówień publicznych. 
• Nabędziesz umiejętności i będziesz potrafił:
- samodzielnie przygotować i ogłosić postępowanie  o udzielenie ZP, 
- oszacować wartość zamówień publicznych, 
- sporządzić dokumentacje zamówienia na dostawy, usługi czy roboty budowlane oraz uwzględnić w niej główne nakazy i zakazy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Poznasz również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.
- Co zrobić z błędną stawką VAT?
- Co zrobić gdy Wykonawca „zapomniał” wskazać nazwy podmiotu trzeciego?
- Co to są okoliczności oczywiste i czy zawsze muszę wyjaśniać rażąco niską cenę?
- Czy obowiązek poinformowania o odwróconym VAT to tylko obowiązek informacyjny?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych:

• Progi w zamówieniach publicznych.
• Agregacja zamówień – tożsamość podmiotowa, przedmiotowa czasowa.
• Zamówienia nieplanowane.
3. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia – procedura krajowa:
• Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji).
• Przygotowanie postępowania.
• Rejestracja na platformie e-zamówienia.
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia:
• Uzasadnione potrzeby Zamawiającego przy tworzeniu OPZ.
• Wymagania związane z realizacją zamówienia.
• Kryteria oceny ofert.
• Warunki udziału w postępowaniu.
• Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
• Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego.
• Przedmiotowe, a podmiotowe środki dowodowe.
• Co robimy z podmiotowymi a co z przedmiotowymi?
5. Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana treści SWZ:
• Wyjaśnienie treści SWZ a modyfikacja SWZ - obowiązki i konsekwencje dla Zamawiającego.
6. Badanie ofert co sprawdzamy, co możemy poprawić:
• Omyłki a błędy w obliczeniu ceny, omyłki a niezgodność z warunkami zamówienia. 
• Rażąco niska cena - co zrobić?
7. Czy i w jakim zakresie sztuczna inteligencja może być pomocna Zamawiającemu? Dyskusja na temat możliwych zastosowań AI w zakresie ZP np. zastosowanie AI w redakcji tekstu, pisaniu raportów i wyszukiwaniu informacji, ustalanie terminów spotkań, delegowanie zadań, porządkowanie danych, opisywanie przedmiotu zamówienia czy w planowaniu zakupów.
8. Dyskusja z uczestnikami.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, pracownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby które w ramach obowiązków służbowych zajmują się zamówieniami publicznymi, które nie znają problematyki zamówień publicznych lub są osobami początkującymi w tej dziedzinie, a także osoby pragnące nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy, szkoleniowiec, wykładowca, od 1995 roku, wieloletni praktyk pracujący w różnych instytucjach i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju, jak i w projektach współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Członek Polskiego Stowarzyszenia zamówień Publicznych. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku. Od kilkunastu lat z sukcesem wspiera zarówno Zamawiających jak i wykonawców w procesach dotyczących zamówień publicznych, a także przy ich realizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 maja 2024 r.