• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze wyniki kontroli UZP, NIK, RIO oraz IZ w zakresie zamówień publicznych. Aktualne zagadnienia z zakresu PZP

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z audytu zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które umożliwi uczestnikom pozyskanie wiedzy o zasadach właściwego przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle stanowisk instytucji kontrolujących. Omówimy szczegółowo najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości w szczególności w zakresie szacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, zasady bezstronności, oceny i badania ofert oraz zmian umów o zamówienia publiczne. Wskażemy w jaki sposób przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym SWZ i umowę, aby obniżyć ryzyko negatywnej oceny kontroli. Uczestnicy otrzymają także standardowe listy kontrolne instytucji kontrolujących pokazujące tzw. „ścieżkę kontroli” czyli weryfikowane dokumenty i sposób ich oceny. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań publicznych w odniesieniu do najnowszych stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia publiczne.
• Poznanie najczęściej występujących nieprawidłowości skutkujących działaniami korygującymi przy realizacji zamówień dofinansowanych z budżetu UE oraz skutkującymi odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Odpowiemy na pytanie jak bronić się podczas kontroli uprawnionych organów, ale przede wszystkim jak unikać ryzyka zarzutu naruszenia ustawy w zakresie najczęściej stwierdzanych wad.

zwiń
rozwiń
Program

1. Właściwa klasyfikacja zamówień (dostawy, usługi czy roboty budowlane).
2. Znaki towarowe a korekty przy zamówieniach dofinansowanych z budżetu UE.
3. Brak uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia oraz nieuzasadnione łączenie zamówień – konsekwencje dla zamawiającego.
4. Zasady składania oświadczeń o braku konfliktu interesów.
5.  Przedłużanie terminu składania ofert.
6. Zwroty i zatrzymania wadium.
7. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby.
8. Zasady składania pełnomocnictw w postępowaniu.
9. Zamówienie z wolnej ręki w sytuacji braku ofert w postępowaniu otwartym.
10. Istotne zmiany umów o zamówienie publiczne.
11. Nieustalenie lub niedochodzenie kar umownych.
12. Posumowania. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek. Głowni księgowi. Pracownicy komórek zamówień publicznych. Pracownicy komórek nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik w kancelarii Cichoń&Puchacz Kancelaria. Zamówień Publicznych oraz właściciel Konrad Cichoń Kancelaria Radcy Prawnego. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 października 2023 r.