• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tryb podstawowy bez negocjacji oraz z możliwością negocjowania w świetle orzecznictwa, kontroli i opinii a także wszystko o planowaniu postępowań i agregowaniu zamówień publicznych

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące trybu podstawowego zamówień publicznych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Według Urzędu Zamówień Publicznych tryb podstawowy jest najbardziej popularnym trybem udzielania „małych” zamówień. Zamawiający wybierają najczęściej jego najprostszy wariant - bez negocjacji. Tymczasem w wielu przypadkach efektywniejszy jest wariant zakładający możliwość negocjacji. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie, z podaniem konkretnych przykładów zostanie przedstawiona podczas szkolenia.
• Dodatkowo praktyka kontrolna wskazuje na liczne nieprawidłowości popełniane przez Zamawiającego podczas szacowania wartości zamówienia. Dotyczy to w szczególności błędnej agregacji i segregacji zamówień, skutkujących niedozwolonym podziałem zamówienia na części. Jak uniknąć tych błędów? Odpowiedź na to pytanie również przedstawimy podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz warianty trybu podstawowego bez negocjacji oraz z możliwością negocjowania i zdobędziesz wiedzę, w jakich sytuacjach dany wariant jest wskazany do zastosowania i bardziej efektywny.
• Będziesz potrafił określić, kiedy należy prowadzić negocjacje z Wykonawcami, a w jakich sytuacjach jest to niewskazane.
• Poznasz poszczególne etapy trybu podstawowego i wymagania proceduralne odnoszące się do każdego z nich.
• Będziesz wiedział, w jakim zakresie może być składana oferta dodatkowa i jakie elementy oferty mogą być ulepszane.
• Dowiesz się jak rozpoznać przypadki, kiedy zamówienie jest planowane, a kiedy nie.
• Będziesz wiedział, w jaki sposób należy agregować i segregować zamówienia publiczne, aby nie narazić się na zarzut niedozwolonego podziału zamówienia na części.

zwiń
rozwiń
Program

I. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie nowej ustawy PZP.
1. Cykl zakupowy – etapy.
2. Plan postępowań o udzielenie zamówienia.
• Co wpisuje się do planu postępowań?
• Zasady publikacji planu postępowań - jak i kiedy?
• Aktualizacja planu postępowań - kiedy jest konieczna?
3. Zasady szacowania wartości zamówienia.
• Które zamówienia należy szacować razem, a które osobno?
• Sumowanie wartości zamówień na prace remontowe wykonywane na różnych obiektach.
• Zamówienia planowane i nieplanowane.
• Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach - kiedy należy uaktualniać wartość zamówienia?
II. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
1. Ogłoszenia wymagane w trybie podstawowym.
2. Specyfikacja warunków zamówienia - udostępnianie, wyjaśnianie, zmiana.
3. Co to jest strona internetowa prowadzonego postępowania?
4. Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu.
• Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
• W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
• Co musi zawierać taka informacja?
5. Tryb podstawowy:
• Dopuszczalne warianty - szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego.
• Jak prowadzić i dokumentować negocjacje?
• Czy można złożyć ofertę dodatkową bez przeprowadzenia negocjacji?
6. Procedura otwarcia ofert.
• Składanie i otwarcie ofert.
• Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert.
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego.
7. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia.
• Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
• Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
• Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
• Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
• Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za określenie warunków udziału w postępowaniu i nadzór nad realizacją umów w sprawie zamówień publicznych, kontrolerzy, wykonawcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zamówień publicznych. Ponad 2000 przeprowadzonych szkoleń. Praktyk, ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.). Kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych, wykładowca na Studium Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert podczas prac m.in. Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.) oraz Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (2008 i 2009 r.). Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych, absolwent amerykańskiego programu z zakresu zamówień publicznych „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2024 r.