• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zlecanie dokumentacji projektowych oraz programów funkcjonalno-użytkowych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć kompleksowo przeanalizujemy przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego oraz ich wzajemnych powiązań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej albo programu funkcjonalno-użytkowego.
• Omówimy podstawowe definicje i przepisy prawa budowlanego bezpośrednio związane ze sporządzeniem specyfikacji warunków zamówienia na: opracowanie dokumentacji projektowej, programów funkcjonalno-użytkowych w odniesieniu do różnych rodzajów robót.
• Szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z kwalifikacją danego zamówienia do jednego z rodzajów zamówień występujących w prawie zamówień publicznych, czyli odpowiednio do roboty budowlanej, dostawy czy usługi biorąc pod uwagę także przepisy prawa budowlanego. Czyli rozstrzygnięcie czy produkt, który chcemy zamówić to: „robota budowlana”, „usługa” czy też „dostawa”, w rozumieniu PZP? Jeżeli „robota budowlana” - to rozstrzygnięcie czy lepszym rozwiązaniem będzie wariant „buduj” (wykonanie roboty), czy też „projektuj i buduj” (zaprojektowanie i wykonanie)? Jeżeli „buduj” - to z jakich elementów (opracowań) musi się składać dokumentacja projektowa (analiza przepisów prawa budowlanego)?
• Zaprezentujemy przykłady specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
• Przedstawimy także bardzo ważny problem sumowania zamówień publicznych, w tym na roboty budowlane, roli kosztorysu inwestorskiego oraz innych rodzajów kosztorysów stosowanych w praktyce budowlanej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie i omówienie kolejnych kroków postępowania zmierzających do udzielenia zamówienia na wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej począwszy od etapu jej wprowadzenia do planu finansowego (budżetu), a kończąc na sporządzeniu dokumentacji projektowej albo programu funkcjonalno-użytkowego.
• Zapoznanie się z kolejnymi krokami postępowania zmierzającymi do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej.
• Zapoznanie się z różnymi ścieżkami (wariantami) wykonania roboty budowlanej w zależności od konkretnego rodzaju roboty budowlanej (roboty kubaturowe, liniowe, remonty i przebudowy istniejących obiektów).
• Zapoznanie się z przepisami prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego związanymi z udzielaniem zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
• Przekazanie obszernych materiałów szkoleniowych, które zawierają omówienie powyższych zagadnień oraz SWZ i projektów umów dotyczących zagadnień objętych programem szkolenia.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje „roboty budowlanej” i „obiektu budowlanego” i ich powiązanie z przepisami Prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.
2. Zamówienia na odnawialne źródła energii: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne według Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.
3. Wybrane przepisy z ustawy Prawo budowlane mające bezpośrednie zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane:

• Podstawowe definicje.
• Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
• Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
- Inwestor.
- Projektant.
- Kierownik budowy.
- Inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. Zasady ogólne opisywania przedmiotu zamówienia wg Prawa zamówień publicznych.
5. Opisywanie roboty budowlanej wg. Pzp oraz wg. Prawa budowlanego:

• Rozporządzenie o dokumentacji projektowej a rozporządzenie o projekcie budowlanym:
- Roboty wymagające sporządzenia projektu budowlanego.
- Roboty niewymagające sporządzenia projektu budowlanego: roboty wymagające zgłoszenia i roboty niewymagające zgłoszenia.
• Rozbiórki obiektów budowlanych.
• Opisywanie roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty budowlanej wg. Pzp oraz Prawa budowlanego.
• Opisywanie robót budowlanych, których wartość netto jest niższej niż 130.000 zł.
6. Omówienie przykładu specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej roboty budowlanej, której wartość jest równa lub wyższa od 130.000 zł netto.
7. Omówienie przykładu specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej roboty budowlanej, której wartość jest niższa od 130.000 zł netto.
8. Omówienie przykładu specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego roboty budowlanej, której wartość równa lub wyższa od 130.000 zł netto.
9. Szacowanie wartości robót budowlanych
:
• Szacowanie obiektów budowlanych a szacowanie robót, o których mowa w Załącznikach do Dyrektyw.
• Szacowanie usług projektowych oraz nadzoru inwestorskiego.
• Kosztorys inwestorski oraz część kosztowa programu funkcjonalno-użytkowego.
10. Kosztorysowanie robót budowlanych:
• Obowiązek czy możliwość stosowania kosztorysów w zamówieniach publicznych.
• Rodzaje kosztorysów i metody ich sporządzania.
• Kosztorys inwestorski a wartość szacunkowa roboty budowlanej oraz kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
• Rola i znaczenie kosztorysu ofertowego w odniesieniu do wyliczenia ceny ofertowej oraz w rozliczaniu wykonywanych robót. Czy kosztorys ofertowy musi być załącznikiem do oferty?
• Kosztorys zamienny a kosztorys powykonawczy – różnice i podobieństwa.
11. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także wykonawcy robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener UZP; wykładowca z tematyki zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych z zakresu zamówień publicznych na roboty budowlane. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Od 2003 r. biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „budownictwa”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2023 r.