• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Zamówień Publicznych. Ułatwienia i problemy wynikające ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych są: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień związanych z prawidłowym udzielaniem zamówień publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie zagadnienia, które w procedurze zamówień publicznych są stosowane rzadziej ze względu na swój niestandardowy element postępowania, wartość zamówienia, szczególną procedurę. Część zajęć zostanie poświęcona zasadom korzystania z dynamicznych systemów zakupów, szczególnie omówieniu ram prawnych i dostarczeniu pewnych praktycznych informacji na temat sposobu tworzenia i wykorzystywania dynamicznych systemów zakupów w jednostkach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamówienia obejmujące opcje i wznowienia – na czym polegają, w jaki sposób je opisywać.
2. Zamówienia podobne z art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 – jak opisywać i kiedy stosować.
3. Wyłączenie z art. 30 ust. 4 przy szacowaniu wartości zamówienia– zasady stosowania.
4. Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy.
5. Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ.
6. Dynamiczny system zakupów – ułatwienie dla bieżących zakupów, na czym polega, jak go ustanowić.
7. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej, dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za merytoryczny wsad do procedury zamówień publicznych, radcy prawni, kontrolerzy, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (jako dyrektor w Biurze Zamówień Publicznych w Agencji odpowiedzialnej za zarządzeniem ruchem lotniczym i specjalista w Agencji w zajmującej się zarządzaniem funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich). Ekspert ds. zamówień w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych (m.in. NFOSiGW, Fundusz Sprawiedliwości, Polski Ład) jak i ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. W codziennej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą jednostek zamawiających oraz wykonawców w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 520 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2023 r.