WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Omówimy procedury jakie obowiązują w prowadzonych postępowaniach administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej oraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przedstawimy najnowsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowe zasady e-doręczeń.
Proponowane zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Po każdym module uczestnicy rozwiązują praktyczne przypadki przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

CELE I KORZYŚCI:
• Zdobędziesz, uzupełnisz, uporządkujesz wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnej.
• Dowiesz się jakie są najnowsze zmiany w zakresie KPA, ze szczególnym podkreśleniem nowych zasad e-doręczeń których obowiązek stosowania wchodzi w życie.
• Poznasz:
- Zasad prawidłowego liczenia terminów.
- Zasady skutecznego doręczania w kraju i za granicę, w tym doręczeń elektronicznych.
- Skutecznego doręczenia w sytuacji, gdy w postępowaniu uczestniczy tylko jedna strona, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wielością stron postępowania, czy w sytuacji gdy stronami postępowania są małżonkowie zamieszkali pod tym samym adresem. Dwie decyzje w jednej kopercie?
• Uzyskasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu o 3 miesiące?
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Na czym polega „podwójne awizo” i jaka jest jego skuteczność?
- Komu doręczyć decyzję w przypadku śmierci strony?
- Jak redagować uzasadnienie decyzji administracyjnej, aby jego treść była zrozumiała dla stron?
- Czy decyzja ostateczna jest zawsze prawomocna?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Czy elektroniczne podpisanie pisma głównego skutkuje także podpisaniem załączonych do niego plików?
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach oraz w wydawanych decyzjach administracyjnych.

 

PROGRAM:
1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej - znaczenie pojęć.
3. Wszczęcie postępowania:
Data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych? Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku według właściwości. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki.
4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania: Forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony. Procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza orzecznictwa. Wniosek złożony mailem a pozostawienie sprawy bez rozpoznania
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym: Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. „Podwójne awizo”.
6. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie: Przedłużenie terminu. Niezbędne elementy zawiadomienia. Wskazanie nowego terminu.
7. Elementy decyzji administracyjnej - język uzasadnienia: Ostateczność decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (nowelizacja art.127) - nowe pouczenie (wzór).
8. Błędy w decyzjach i ich prostowanie- jakie błędy można uznać za „oczywistą omyłkę pisarską”, a jakie nie - przykłady.
9. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań: Upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności. Opłaty skarbowe.
10. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów: Elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony - praktyczna realizacja art.10.
11. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę: Doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
12. E-doręczenia
• Publiczna usługa doręczenia elektronicznego (PURDE) - publiczna usługa hybrydowa (PUH). Zmiany w KPA wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych. KPA a prawo pocztowe. Nowe obowiązki podmiotów publicznych w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (terminy obowiązywania).
• Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.
13. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki: Termin na złożenie oświadczenia, skuteczność odwołania oświadczenia.
14. Wyłączenie pracownika: Czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek? Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i powinowactwa?
15. Podsumowanie.

 

PROWADZĄCY:
Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych -szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST / OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.