WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Do właściwego wdrożenia zmian w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej bardzo ważne jest ujednolicenie wiedzy członków zespołu/grup. Szkolenie zamknięte z tego zakresu będzie najlepszym sposobem, aby to osiągnąć. Na szkoleniu przedstawimy prawną i praktyczną stronę funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych, a także omówimy procedurę Niebieskiej Karty. Skoncentrujemy się na zmianach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, porównując obecny stan prawny z tym sprzed wprowadzenia zmian. Przedstawimy zadania Zespołów i Grup Diagnostyczno-Pomocowych oraz omówimy sposoby realizacji tych zadań, oferując wskazówki dotyczące przeprowadzania procedury Niebieskiej Karty zgodnie z nowymi przepisami. Program szkolenia i materiały szkoleniowe zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w dniu realizacji szkolenia oraz specyfiki zamawiającego.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uaktualnienie wiedzy i podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej, w tym szczególnie członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z zakresem działania i prawidłowym funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych, regulowanym nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, m.in.:
 • jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego przed i po zmianie przepisów?
 • czy przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu będzie miało charakter obligatoryjny? 
 • jakie będą zadania Grup Diagnostyczno – Pomocowych?
 • jakie dokumenty będzie można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy domowej?
 • czy dopuszczalnym będzie, aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskiej Karty i dokumentacji Zespołu?
 • jakie są i jakie będą zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego?
 • jakie informacje będą musiały znaleźć się w protokole z zakończenia procedury?
 • kto będzie uprawniony do zamknięcia procedury NK?
 • czy i jakie działania należy podejmować po zamknięciu Niebieskiej Karty?
 • jak unikać błędów w realizacji procedury NK?

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne systemu przeciwdziałania przemocy domowej.
 2. Pojęcie przemocy domowej.
 3. Zespół Interdyscyplinarny:
 4. Chronologia powołania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
 6. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 8. Monitorowanie procedur Niebieskie Karty jako zadanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Zespołu.
 10. Role i zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 11. Usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniu Zespołu.
 12. Procedura Niebieskie Karty.
 13. „Podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” – wyjaśnienie pojęcia.
 14. Formy/rodzaje przemocy. Wyjaśnienie pojęcia przemocy ekonomicznej.
 15. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty.
 16. Klauzula zachowania poufności w procedurze Niebieskie Karty.
 17. Niebieska Karta – „A”. Omówienie formularza, w tym także w oparciu o projekt formularza „A”, w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
 18. Osoby małoletnie a procedura NK (dziecko świadek przemocy domowej, jako osoba doznająca przemocy domowej). 
 19. Realizacja NK w trakcie okresu przejściowego.
 20. Pojęcie osoby stosującej przemoc domową.
 21. Odebranie broni osobie stosującej przemoc domową.
 22. Powołanie i zadania Grupy Diagnostyczno – Pomocowej:
 23. Pierwsze posiedzenie Grupy Diagnostyczno – Pomocowej (terminy, skład Grupy, itp.).
 24. Poszerzenie składu Grupy Diagnostyczno – Pomocowej.
 25. Realizacja Indywidulanego Planu Pomocy.
 26. Niebieska Karta „B”. Zasady przekazywania formularza.
 27. Notatki członków GDP w ramach procedury NK.
 28. Zaproszenie osoby podejrzewanej o doznawanie przemocy i Wezwanie osoby stosującej przemoc domową na posiedzenie GDP. Kto zaprasza a kto wzywa?
 29. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK jako ustawowy obowiązek członków GDP.
 30. Protokoły z posiedzeń GDP/ZI. Zasady sporządzania i różnice.
 31. Zasady przekazywania informacji i dokumentacji pomiędzy Zespołami Interdyscyplinarnymi.
 32. Zasady przekazywania informacji do Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podejmowanych działań w realizacji NK.
 33. Wgląd w sytuację rodzinną w ramach Procedury NK.
 34. Niebieska Karta „C”. Omówienie formularza, w tym także w oparciu o projekt formularza „C”, w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
 35. Niebieska Karta „D”. Omówienie formularza, w tym także w oparciu o projekt formularza „D”, w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
 36. Przetwarzania danych osobowych przez ZI/GDP.
 37. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w procedurze NK.
 38. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GDP.
 39. Zamykanie procedury NK przez GDP.
 40. Zamykanie procedury NK (wdrożonej na starych zasadach), przez ZI.
 41. „Uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy domowej”. Wyjaśnienie i omówienie pojęcia.
 42. Protokół zakończenia Procedury Niebieskie Karty. Omówienie zasad sporządzania.
 43. Poinformowanie o zakończeniu procedury Niebieska Karta przez GDP.
 44. Działania podejmowane po zamknięciu procedury NK. Monitoring rodzin, w których zakończono procedurę NK (terminy, zasady).
 45. Dostęp do dokumentacji NK osoby podejrzewanej o doznawanie i stosowanie przemocy domowej. Rola Zespołu Interdyscyplinarnego.
 46. Organy uprawnione do żądania dokumentacji NK.
 47. Kserokopia Dokumentacji NK. Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentację NK?
 48. Kierowanie sprawców przemocy domowej na programy korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno – terapeutyczne.
 49. Postępowanie skargowe na działalność członków Zespołu i GDP (terminy, zasady).
 50. Opracowanie i przyjęcie gminnych programów przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.
 51. Zastosowanie art. 66c Kodeksu Wykroczeń w ramach realizacji procedury Niebieska Karta.
 52. Omówienie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
 53. Wnioski, dyskusja, dobre praktyki.
 54. Odpowiedzi na pytania.

PROWADZĄCY:

Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wieloletni kurator społeczny w Sądzie Rejonowym. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online, z zakresu procedury Niebieskiej Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ADRESACI:

Przewodniczący i członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, koordynatorzy i członkowie Grup Roboczych, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, pracownicy oświaty i służby zdrowia, pedagodzy, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi oraz wszystkie osoby realizujące zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.