Rok 2023, podobnie jak i poprzednie, upływa zespołowi ekspertów FRDL MISTIA pod znakiem doradztwa strategicznego dla jednostek samorządu terytorialnego w całej południowej Polsce (województwa: małopolskie, podkarpackie, opolskie), jak również na Ukrainie.

Duże zainteresowanie współpracą ze strony polskich gmin i obszarów funkcjonalnych związane jest m.in. z koniecznością przygotowania się samorządów do skorzystania z możliwości przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Poza tym, wynika ono ze zmian prawnych, w szczególności będących konsekwencją zapisów Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, jak również podpisanej w lipcu bieżącego roku przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nimi, każda gmina zobligowana jest do opracowania strategii rozwoju, zgodnie z nowymi wytycznymi merytorycznymi i proceduralnymi, w tym dotyczącymi projektowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Strategia rozwoju gminy, jako element nowego, zintegrowanego systemu planowania rozwoju w skali całego kraju, stanowi najważniejszy dokument na szczeblu lokalnym, diagnozujący podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, określający wizje i cele rozwoju oraz zestaw działań, które posłużą do ich realizacji. Pełni nadrzędną rolę oraz definiuje wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Jednocześnie strategia stanowi instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym funduszy krajowych oraz środków europejskich. Konsultanci FRDL MISTiA, jako autorzy ministerialnej publikacji „STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Poradnik praktyczny”, wskazującej krok po kroku jak sporządzić ten dokument na podstawie zmienionych ustaw, wspierają samorządy w opracowaniu strategii, jak również innych dokumentów branżowych o horyzoncie średnio- i długookresowym.

Eksperci FRDL MISTiA kontynuują również wsparcie dla ukraińskich samorządów i społeczności lokalnych. Aktywnie angażują się w proces opracowania Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej. Dokument ten powstaje w ramach programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance). Realizują również prace w ramach drugiej edycji programu DOBRE, finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem obu tych programów.

Pod artykułem przedstawiamy skondensowane zestawienie wykonanych i kontynuowanych przez nas w 2023 r. usług konsultingowych.

1. Rozwój ponadlokalny:

 • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska oraz Projekt Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 wraz ze wsparciem procesu konsultacji oraz realizacją procedury środowiskowej,
 • Projekt Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej;

2. Rozwój lokalny - gminy:

 • Województwo małopolskie:
  • Strategia Rozwoju Gminy Jordanów do 2030 roku,
  • Strategii Rozwoju Gminy Kłaj do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Raba Wyżna do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Proszowice do roku 2030;
 • Województwo podkarpackie:
  • Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030;
 • Województwo opolskie:
  • Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku,
  • Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku;

3. Rewitalizacja:

 • Ocena stopnia wykonania i aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2023;

4. Polityka społeczna:

 • Przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2018-2023 dotyczącego roku 2022,
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2024-2030.

5. Aktywizacja i partycypacja społeczna:

 • Opracowanie Białej Księgi Dialogu, prezentującej i oceniającej praktyki w zakresie prowadzenia konsultacji oraz dialogu społecznego w Gminie Miasta Tarnowa – Urzędzie Miasta Tarnowa wraz z rekomendacjami zmian.

Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i oczywiście polecamy się!

Oferta współpracy dostępna jest pod linkiem https://mistia.org.pl/doradztwo/oferta

Szczegółowych informacji udziela Dawid Hoinkis, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju, dawid.hoinkis@mistia.org.pl, tel.: 510 168 373.