Zapraszamy się z naszą ofertą szkoleń na marzec. W sposób szczególny polecamy następujące szkolenia:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
16, 20, 23 i 30 marca - Kurs: Profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE
23 marca - Zasady zwrotu akcyzy dla rolników w 2023 r.

28-29 marca - Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po zmianach w kodeksie pracy. Aktualizacja zapisów w regulaminie pracy w tym pracy zdalnej

RADNI, BIURA RADY
15 marca - Oświadczenia majątkowe w 2023 r. Jak prawidłowo wypełniać oraz właściwie analizować?

17-18 marca - Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw w Wiśle

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
3, 8, 20, 21, 24, 27, 29 marca - Kurs: Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego

14-15 marca - Podatek VAT w sektorze finansów publicznych dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
28 marca - Przetarg nieograniczony w 2023 r. – zamówienia klasyczne i sektorowe. Procedura, terminy, dokumenty

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
9, 10, 14 marca - Kurs: Przeprowadzanie inwestycji budowlanych

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
17 marca - Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2023 r. 

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
23 marca - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

30-31 marca - Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

OŚWIATA
24 marca - Ustalanie stawek dotacji na 2023 rok i ich aktualizacja

27 marca - Pozyskiwanie środków UE dla szkół w nowym okresie programowania 2021-2027

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
1, 2, 3 marca - Metodyka Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Poziom podstawowy

13 marca - Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027

13-15 marca - Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych

20, 21, 27, 28 marca - Promocja instytucji w sieci. Kurs specjalisty ds. mediów społecznościowych

31 marca - Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
17 marca - Dodatki mieszkaniowe w praktyce

Pełna lista szkoleń