Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest organizatorem najważniejszego wydarzenia dla Przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmików: Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. 17 i 18 marca zapraszamy na cykl wydarzeń w trakcie których podejmiemy temat współpracy pomiędzy samorządami, zainicjujemy dyskusje dotyczące wyzwań stojących przed samorządem oraz potrzeby zmian w ustawach samorządowych.

17 marca

DZIEŃ PIERWSZY
10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20 Uroczyste otwarcie

11.20 – 13.30 Sesja plenarna


FINANSOWANIE INWESTYCJI
Nadzór finansowy Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem. dr Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący KR RIO. Wspólna odpowiedzialność organu uchwałodawczego i wykonawczego w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej.

Anna Kubica, Zastępca wójta gminy Świerklaniec.
Piotr Budziak, Skarbnik Gminy Zabierzów, członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


RAPORT O STANIE GMINY
Dlaczego w każdej gminie raport wygląda inaczej i obejmuje inny zakres merytoryczny, gdzie należy poszukiwać wytycznych do przygotowania raportu. Czy raport spełnia oczekiwania beneficjentów: radnych i mieszkańców? Raport o stanie gminy – idea, cel, wymagania merytoryczne, dobre praktyki. Obowiązki Przewodniczących Rad.

dr Rafał Budzisz, Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych

PROGRAM EUROPEJSKIEGO ZNAKU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM (EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE) ELOGE.
Znak ELoGE to bezpłatny europejski znak oceny jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym. Przyznawany jest jednostkom samorządu terytorialnego, które przestrzegają 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest akredytowana przez Radę Europy do przyznawania tego znaku w Polsce. Dlaczego warto by samorządy przystąpiły do programu, jakie są korzyści z przeprowadzenia samooceny w gminach i powiatach?

dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 - 15.30 Sesja plenarna


SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA PRZEWODNICZĄCYCH RAD
Od sposobu organizacji pracy przez Przewodniczącego Rady, szybkości podejmowania bieżących decyzji, prowadzenia spotkań, komunikowania się z radnymi, urzędnikami i mieszkańcami, zależy ocena sprawności działania Rady, a szczególnie Przewodniczącego Rady. Jakie kompetencje Przewodniczących Rad wpływają na dobrą współpracę w samorządzie?

dr Krystian Dudek, specjalista z zakresu marketingu politycznego, właściciel Instytutu Publico, wykładowca i Pełnomocnik Rektora Akademii WSB ds. PR, autor kampanii wyborczych, doradca sztabów wyborczych oraz JST.

15.30 – 17.00 Sesja plenarna

POTRZEBA ZMIAN W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. PANEL DYSKUSYJNY
Okres siedmiu kadencji funkcjonowania gmin i pięciu kadencji samorządu powiatu i województwa dostarczył dużej wiedzy o mechanizmach i efektach rządzenia sprawami publicznymi w skali lokalnej i regionalnej. Bez wątpienia, kondycja społeczno-ekonomiczna samorządu zależą od jakości zarządzania przez władze samorządowe. Rok 2023 to dobry czas aby zastanowić się na kierunkiem i potrzebą zmian w samorządzie, dokonać analizy dysfunkcji i nieprawidłowości, które uniemożliwiają w pełni wykorzystanie potencjału obywatelskiego samorządu, określić najważniejsze wyzwania i potrzeby skutecznej realizacji zadań gmin, powiatów i województw.

Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego Krystyna Siejna, Zastępca Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego.

17.00 - 17.30 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Kongresu

17.30 - 20.00 Czas wolny

20.00 Uroczysta kolacja


18 marca

10.00 - 11.00 Sesja plenarna

BIEŻĄCE PROBLEMY I ZAGADNIENIA W PRACY PRZEWODNICZĄCEGO RAD
• Sesje zdalne czy ich regulacja powinna być usystematyzowana w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
• Najczęściej popełniane błędy w zakresie redagowania aktów prawnych uchwalanych przez rady gmin, powiatów i sejmiki wojewódzkie.
• Dostęp do informacji publicznej a działalność kontrola rady.

Moderator: Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta Żory. Radca prawny. dr Rafał Budzisz, Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych.
Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; specjalista w zakresie prawa administracyjnego.
Katarzyna Liszka-Michałka, Związek Powiatów Polskich.


11.00 - 12.00 Sesja plenarna

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKI I PETYCJI PRZEZ RADĘ
• Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji – praktyczne spojrzenie Przewodniczącego Rady.
• Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez radę – rola organu wykonawczego z perspektywy sekretarza.
• Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez radę – zadania organów nadzoru.

Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Paweł Brola, Sekretarz Miasta i Gminy Chęciny.
Marek Pszonak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach, przewodniczący Zarządu Śląskiego Forum Przewodniczących Rad w Ośrodku FRDL w Katowicach, Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 13.30 Sesja plenarna


WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z MŁODZIEŻĄ
Wzmacnianie partycypacji obywatelskiej młodzieży, oferta współpracy dla młodzieży i związania młodzieży z danym samorządem na przyszłość, to dzisiaj jedno z najważniejszych zadań JST. Czy samorząd posiada ofertę dla młodzieży, czy rady młodzieżowe zachęcają do wiązania swojej przyszłości z działaniem na rzecz danego samorządu?

Moderator: Dominik Penar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi, Menager projektów europejskich, wykładowca akademicki Piotr Kosztyła, Przewodniczący Rady Miasta Żory. Radca prawny.
dr Agnieszka Pasternak, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, radca prawny, doktor nauk ekonomicznych zatrudniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
.

13.30 - 14.30 Sesja plenarna

WZAJEMNA RELACJA ORGANÓW GMINY – ORGAN STANOWIĄCY A WYKONAWCZY
Radni poprzez swój bezpośredni kontakt z mieszkańcami, poprzez swoje fachowe przygotowanie i doświadczenie są w stanie pomóc w rozwiązaniu niejednego problemu, przybliżając przy tym mieszkańcom zasady funkcjonowania samorządu. Pozostają pośrednikiem pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem, zarządem powiatu województwa a mieszkańcami. Jak dobrze budować wzajemne relacje pomiędzy radą a aparatem wykonawczym i dlaczego warto prowadzić dobry dialog?

Moderator: Aleksandra Król – Skowron, Sekretarz Gminy Bobrowniki.
Przemysław Cichosz, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego, Prezes Zarządu Bobrownickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
Dominik Pawiński, Skarbnik Miasta Bielsko – Biała,
Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie.


14.30 Podsumowanie i zakończenie Kongresu

ok. 14.45 Lunch

*Organizator zastrzega ewentualne zmiany w programie.