ulotka-konsultacje-przod-dbff7966

 

Wyniki konkursu grantowego na przeprowadzenie procesów konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego - wyniki konkursu (pdf)

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zachęca gminy do aplikowania o granty na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego.

Granty udzielane są w ramach projektu realizowanego przez FRDL „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego.

Przedmiot konsultacji społecznych:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

lub

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Uprawnione do ubiegania się o grant w konkursie są gminy, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego.

Warunkiem ubiegania się o grant jest:

- posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

lub

- posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

lub

- złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów i przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od  złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Po zakwalifikowaniu gminy do udzielenia grantu gmina zobowiązana będzie do:

- przygotowania wraz ze wsparciem doradczym FRDL Indywidualnego Planu Konsultacji wybranego aktu planowania przestrzennego, który obejmować będzie zastosowanie 3 technik konsultacyjnych, w tym min. 1 interaktywnej i min. 1 internetowej (wartość grantu oszacowana będzie na podstawie przedstawionego przez gminy kosztorysu wybranych technik konsultacyjnych),

- przeprowadzenia wraz ze wsparciem doradczym FRDL procesu konsultacji społecznych zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji w terminie do XI 2018r.

PRZEJŚCIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO...

 

Załączniki:

Formularz rekrutacyjny – projekt grantowy - wzór (pdf)

Formularz rekrutacyjny – projekt grantowy - (doc)

Regulamin rekrutacji konkursu grantowego (pdf)


Załącznik nr 1 do regulaminu - oświadczenia o uchwale (pdf)


Załącznik nr 2 do regulaminu - karta oceny (pdf)

Załącznik nr 3 do regulaminu - opis procesów konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 3 do regulaminu - opis procesów konsultacyjnych (doc)

Załącznik nr 4 do regulaminu - oświadczenia gminy (pdf)


Wstępna umowa grantowa – wzór (pdf)


Umowa o powierzenie grantu – wzór (pdf)


Zestaw priorytetowych technik konsultacji społecznych (pdf)

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji uzyskają Państwo dzwoniąc pod numer: (22) 351-93-18


FAQ


Czy do sumy pozwoleń na budowę, wliczać zgłoszenia wydane po 06-2015r?

Odpowiedź:

Tak, do sumy pozwoleń na budowę należy wliczać zgłoszenia przyjęte po 06-2015r. dla tych obiektów, które przed zmianą Prawa Budowlanego wymagały pozwolenia na budowę.