FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa wspiera gminę Zakliczyn w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2021-2030. 

Wyjściowym etapem prac jest kompleksowa diagnoza społeczno-gospodarcza, której elementem jest m.in. badanie warunków życia i jakości usług publicznych wśród mieszkańców. Badanie jest realizowane przy wykorzystaniu autorskiej metodologii wypracowanej przez dr. Cezarego Trutkowskiego (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego celem jest poznanie ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług publicznych oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia, a także identyfikacja i określenie znaczenia różnych czynników warunkujących zrównoważony rozwój lokalny. Badanie jest realizowane na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych. 

Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń strategii w formie warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej gminy. Pozwolą one na określenie wyzwań rozwojowych, a w konsekwencji celów i kierunków interwencji lokalnej polityki rozwoju na kolejne lata.

Dzięki współpracy gminy Zakliczyn z FRDL MISTiA powstanie dokument, zgodny ze standardem i spójny z wytycznymi dokumentów nadrzędnych, ale przede wszystkim wypełniający wchodzące w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadza podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Nowelizacja definiuje nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, jak również zakresu merytorycznego.