Samorząd lokalny zajmuje się rozmaitymi sprawami dotyczącymi własnego terytorium, co przesądza nie tylko o jego roli i znaczeniu, ale także o skomplikowanym charakterze działalności. I choć warunki, w których funkcjonują instytucje samorządowe nader często nie są jednoznaczne, to od władz lokalnych wymaga się, aby adekwatnie reagowały na zmienność otoczenia i dążyły do tego, aby w sposób innowacyjny i nowoczesny rozwiązywały lokalne problemy. (...)

W każdym obszarze działalności, a w szczególności w administracji publicznej, powinny być przestrzegane zasady etyki, wówczas działania menedżerów danej jednostki są oceniane nie tylko w kontekście sfery ekonomicznej, lecz także – moralnej, tj. troski o sprawy obywateli. Nie jest bowiem bez znaczenia, kto z tej działalności odnosi pożytki, a kto poniesie szkody, i za pomocą jakich środków są osiągane wyznaczone cele. Pomimo, iż ekonomia i etyka rządzą się własnymi prawami, to jednak niesłuszne byłoby założenie, że pomiędzy nimi nie zachodzą korelacje i że niemożliwe jest znalezienie analogii.”

Prezentujemy komentarz Renaty Zbróg – magister zarządzania, absolwentki podyplomowych studiów menadżerskich: Executive Master of Business Administration – która opisuje etyczny wymiar pracy menadżerów samorządowych, wskazuje charakterystyczne wyróżniki etycznego działania w administracji samorządowej i przedstawia zalety wprowadzania kodeksów etycznych w urzędach.

Zapraszamy do lektury: Etyczna odpowiedzialność menadżera samorządowca.