Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady finansowania OSP. Ustawa stara się kompleksowo uregulować status prawny, uprawnienia i zasady ponoszenia wydatków na OSP. Warto podkreślić, że w mocy utrzymano przepisy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie dotyczącym partycypacji ubezpieczycieli w kosztach funkcjonowania OSP. 

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r. za wyjątkiem art. 44 dotyczącego zmian w zakresie rejestracji OSP, jako organizacji pożytku publicznego na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (przepis ten zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 r.).

Warto również wspomnieć, że ustawa wprowadza szereg zmian ważnych dla OSP w przepisach szczególnych. Dla przykładu, zmiany dotyczą wypłaty świadczeń ratowniczych dla osób uprawnionych (z mocą wsteczną) oraz objęcia tym świadczeniem ratowników górskich. Ponadto, zmianie dla OSP uległy taryfy opłat za energię elektryczną, a także uprawnienia kierowców OSP i zasady związane z oceną ich kwalifikacji na gruncie ustawy o kierujących pojazdami i ustawy o żegludze śródlądowej. 

Należy mieć nadzieję, że przepisy wykonawcze do nowej ustawy, które muszą zostać wydane maksymalnie do 12 miesięcy od jej wejścia w życie, doprecyzują rozwiązania ustawowe i umożliwią bezproblemowe wdrożenie ustawy w życie. Szczegóły w analizie Jarosława Kotowskiego.