Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada wiele obowiązków na JST. Przedstawiciele samorządu terytorialnego napotykają podczas wdrożenia przepisów ustawy wiele problemów. Barierą jest brak specjalistycznej wiedzy i szkoleń wskazujących, jakie treści i informacje mogą wchodzić w zakres raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Poza tym wysoko specjalistyczna ustawa, o której mowa zawiera bowiem wiele sformułowań typowych dla branży finansowej, jej nomenklatura jest po prostu trudna do interpretacji dla wielu pracowników JST, którzy nie znają schematów stosowanych przez przestępców i używanych jako narzędzia prania pieniędzy czy finansowania terroryzm. Więcej w analizie dr Pauliny Ledwoń Organ JST jako jednostka współpracująca na gruncie ustawy o przeciw-działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.