Przeciwdziałanie negatywnym tendencjom w zakresie mobilności mieszkańców jest możliwe dzięki kompleksowym i konsekwentnym działaniom skierowanym na rozwój transportu zrównoważonego.

Przyszłość mobilna miast leży w sprawnym transporcie zbiorowym, rowerowym i ruchu pieszym. Oprzeć je należy na oszczędnym i dobrze funkcjonującym systemie szlaków komunikacyjnych.

Polityka mobilności – podobnie jak polityka przestrzenna – powinna stanowić element strategii rozwojowej miasta.

Czym jest „kultura mobilności”? Jak zaprojektować politykę mobilności w mieście i na jakich celach ją oprzeć? Odpowiedzi na te pytania udziela w swoim opracowaniu Grzegorz Roman. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.