Stosownie do treści przepisu art. 87 Ustawy Zasadniczej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły również akty prawa miejscowego.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Kompetencję prawną do wydawania aktów prawa miejscowego (uchwał) są m. in. organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, a więc: rada gminy (rada miasta), rada powiatu oraz sejmik wojewódzki. Niemniej jednak trzeba pamiętać, iż organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, czyli: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa mogą tworzyć akty prawa miejscowego jako przepisy porządkowe (zarządzenia) w sprawach niecierpiących zwłoki.

O skomplikowanych zasadach dotyczących standardów tworzenia lokalnego prawa w kontekście Konstytucji RP pisze w swojej opinii dr Mariusz Paradowski.