Jak wygląda współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi? Jakie są największe problemy i wyzwania z punktu widzenia urzędów?

Z badań przeprowadzonych w województwie podkarpackim przez Profesor Agatę Barczewską-Dziobek z Uniwersytetu Rzeszowskiego wynika, że tylko nieco ponad 1/3 badanych gmin uważa, że posiada wystarczające środki potrzebne do sprawnej współpracy z trzecim sektorem. Wśród brakujących zasobów wskazano przede wszystkim: pieniądze (74.0%), kadry (43.8%) oraz brak chęci po stronie organizacji (27.4%).

Optymizmem napawa jednak, że zdecydowana większość gmin (64.4%) nie posiada negatywnych doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowym. Gdyby jednak można było w tym zakresie coś poprawić, to badane samorządy zaproponowały następujące obszary:

• szkolenia (54.8%),
• działania na rzecz profesjonalizacji organizacji pozarządowych (54.8%),
• upowszechnienie wiedzy (wśród organizacji i decydentów gminnych) o korzyściach wynikających z dobrze zorganizowanej współpracy (53.4%),
• opracowanie i wprowadzenie standardów współpracy (30.1%),
• działania na rzecz profesjonalizacji kadr gminy (26.0%),
• zmiany przepisów prawnych (15.1%).

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem z badań.