W myśl art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zgodnie z powyższym, zmiana umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest możliwa przy łącznym spełnieniu przesłanek:

1) konieczność dokonania zmiany umowy musi być spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

2) zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy;

3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych przez „niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy” okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nieprzewidywanego przez strony, lecz zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożność przewidzenia określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny. Co do zasady za okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron umowy należy uznać m.in. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, jak na przykład: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Należy jednak podkreślić, iż wskazane wyżej przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. Konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki, przejawiające się np. przerwaniem łańcucha dostaw, niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny, a także wyjazdem z Polski pracowników będących obywatelami Ukrainy, zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności i mieszczące się w dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Tematyka poruszająca różne warianty zachowania zamawiającego w sytuacji, w której wykonawca wysuwa roszczenie zwiększenia wynagrodzenia bez zmiany zakresu jego świadczenia w tym możliwości dokonania zmiany umowy, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, sporu sądowego, tzw. ADR (mediacje, koncyliacje) zostanie omówiona na szkoleniu organizowanym przez FRDL 7 czerwca 2022 r. Szkolenie poprowadzą trenerzy świetnie znający specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych a jednocześnie posiadający doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających przy rozwiązywaniu sporów kontraktowych pojawiających się podczas realizacji zamówień publicznych. Zapraszamy!

Szczegóły dotyczące szkolenia:
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasada-niezmiennosci-umow-o-zamowienia-publiczne-a-biezace-uwarunkowania-gospodarcze-waloryzacje-wynagrodzen-i-rozw/34938