Ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa dotyka także problematyki zlecania zadań organizacjom pozarządowym.  

Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio, przy czym tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Przedstawiamy przykładową treść takiej procedury.

§ 1.

Uchwała/Zarządzenie określa tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związków zawodowych sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadania.

§ 2.

1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w § 1 zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, mogą otrzymywać z budżetu Gminy dotacje na cele określone w art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583), na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy.

§ 3.

1. Dotacja może być przyznana na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Do wniosku dołącza się dodatkowo statut podmiotu ubiegającego się o dotację.

3.Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli, zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu występującego z wnioskiem.

§ 4.

1. Organ administracji publicznej rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. wysokość środków przewidzianych w budżecie na przyznawanie dotacji,

b. niezbędność zaproponowanego zadania z perspektywy potrzeb mieszkańców,

c. zgodność celów realizowanych zadań z celami statutowymi podmiotu wnioskującego,

d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów.

2. Ocenę wniosków poprzedza ich analiza polegająca na:

a. zbadaniu kompletności i zgodności złożonych wniosków z postanowieniami niniejszej uchwały/zarządzenia,

b. ustaleniu podmiotów spełniających kryteria.

§ 5.

Wysokość dotacji celowych na zadania, o których jest mowa w § 2, określana jest w uchwale budżetowej.

§ 6.

Wykaz podmiotów, którym zostały przyznane dotacje oraz jej rozliczenia podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, określając w szczególności:

1. nazwę podmiotu uprawnionego,

2. realizowane zadanie,

3. wysokość przyznanej dotacji.

§ 7.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem uprawnionym.

§ 8.

1. Rozliczenie dotacji przez podmiot uprawniony następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie powinno zawierać opis wykonywanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopii zapłaconych faktur pokrytych w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ich zestawienia.

§ 9.

Podmiot uprawniony obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzający ten fakt.

§ 10.

1. Organ sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.

2. Kontrola polega na:

a. sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych celów dotowanego zadania,

b. sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacji dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w posiadaniu podmiotu uprawnionego dokumentów finansowych.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2 podmiot uprawniony, może zostać zobowiązany do przedłożenia dokumentów lub innych nośników i informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.

4. Prawo kontroli przysługuje zarówno w siedzibie podmiotu uprawnionego, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 11.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji niezgodnie z celem na jaki została przyznana, dotacja wraz z należnymi odsetkami za zwłokę podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Postanowienia ust. 1 znajdują odpowiednie zastosowanie w razie niezłożenia przez podmiot uprawniony rozliczenia, o którym mowa w § 8 , lub odmowy poddania się przez podmiot uprawniony kontroli, o której mowa w § 10.