Na początku tego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt reformy systemu planowania przestrzennego. Zmiany dotyczą zarówno ustawy o planowaniu przestrzennym, jak i rozporządzenia w sprawie planu ogólnego gminy. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a także sporządzania planów miejscowych. Powstać ma również Rejestr Urbanistyczny, który będzie ogólnodostępnym zbiorem danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Według założeń ustawodawcy, każda gmina będzie musiała uchwalić plan ogólny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i będzie regulować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy. W założeniu ma to być zwięzły i prosty dokument, który usprawni planowanie przestrzenne w gminie. Obligatoryjnie będzie on określał standardy urbanistyczne, a fakultatywnie standardy dostępności do infrastruktury społecznej.
Wprowadzone zostaną także zintegrowane plany inwestycyjne (ZPI) będące szczególnym rodzajem planów miejscowych. Będą one uchwalane przez radę gminy w przypadku realizacji dużych inwestycji. Rozwiązanie to pozwoli na zapisane wzajemnych zobowiązań gminy i inwestora w specjalnej umowie urbanistycznej, co umożliwi obciążanie inwestorów częścią kosztów tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej, czy ponoszenia innych kosztów związanych z inwestycją.

Pod koniec kwietnia projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych. Ostateczny kształt przepisów powinniśmy poznać na jesieni. Ministerstwo planuje, że zmiany wejdą w życie z początkiem 2023 roku.

W ofercie FRDL znajdują się liczne szkolenia poruszające już dziś tą tematykę zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszych propozycji w tym zakresie.