FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-c7c8f639

Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji: 1 kwietnia 2016r. – 31.12.2018r.

Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Działania i beneficjenci:

Działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 30 gminach z następujących województw:

– kujawsko-pomorskiego,

– lubuskiego,

– małopolskiego,

– mazowieckiego,

– pomorskiego,

– śląskiego

Gminy realizujące projekt otrzymują wsparcie doradcze ekspertów do spraw partycypacji, ekspertów do spraw planowania przestrzennego oraz grant finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacyjnych wybranego dokumentu planistycznego. Przedmiotem konsultacji społecznych może być zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane efekty projektu:

– 25 gmin przedłoży Radzie Gmin skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,

– 25 gmin przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Przetestowanie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych przejmowanych przez samorządy, wzmocni umiejętności pracowników samorządowych dotyczące włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Dzięki zdobytemu przez gminy doświadczeniu i nawiązaniu kontaktów z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie zwiększy się potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

 

Kierownik projektu  – Monika Eilmes – Glegoła; tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl

Wartość projektu – 1.999.764,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.685.401,10zł

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Zapytanie ofertowe – doradcy ds. konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)

Załącznik nr 2 – Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 3 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 4 – Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

 

Zapytanie ofertowe – doradcy ds. planowania przestrzennego

Treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeprowadzonych procesach planistycznych (doc)

Załącznik nr 3 – Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (pdf)

Załącznik nr 4 – Katalog technik konsultacyjnych (pdf)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wykluczeniu (pdf)

Załącznik nr 6 – Opis działań w projekcie i wsparcia doradczego (pdf)

Rozeznanie rynku – trenerzy

Treść ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia trenerów na warsztaty (doc)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie urbaniści (doc)

Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie “Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” (plik w formacie doc)