• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE (kontynuacja 2022-2025)

Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE to dziewięcioletni projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

Program USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) to dziewięcioletni program realizowany przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez Global Communities i finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z głównych partnerów tego projektu.

Program DOBRE rozpoczął się w 2016 roku i od tego czasu wspiera ukraińskie samorządy w wykorzystaniu szans i sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie ze sobą proces decentralizacji władzy. Przez pierwsze sześć lat DOBRE ściśle współpracowało ze 100 jednostkami terytorialnymi (tzw. gromadami); realizując dwa główne cele – pomoc samorządom w skutecznym, przejrzystym i odpowiedzialnym rządzeniu i zarządzaniu; a także zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji i udział w życiu społeczności lokalnej. (Więcej informacji na temat zakończonych działań na stronie dot. DOBRE w latach 2016-2022).

Jesienią 2022 roku, sponsor programu (USAID) podjął decyzję o przedłużeniu DOBRE o trzy lata i przyznaniu dodatkowego finansowania w wysokości 40 mln USD. W ciągu tych trzech lat DOBRE będzie ściśle współpracować z 60 ukraińskimi jednostkami samorządowymi (52 z nich współpracowało wcześniej z DOBRE). Głównym celem zaplanowanego dla nich wsparcia jest pomoc w przezwyciężeniu skutków wojny, odbudowie oraz kontynuowaniu drogi zrównoważonego rozwoju. 

Wsparcie to obejmie następujące obszary: planowanie strategiczne; zarządzanie finansami; świadczenie usług publicznych; lokalny rozwój gospodarczy; zarządzanie kryzysowe; nowoczesną komunikację; aktywizację i partycypację obywatelską; budowanie i rozwijanie kompetencji kadr samorządowych. Działania te zostaną wzmocnione dzięki zapewnieniu partnerskim samorządom pomocy materialnej. 

W programie uczestniczą samorządy partnerskie DOBRE zlokalizowane w dziesięciu obwodach Ukrainy: czernichowskim, czerniowieckim, dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim, tarnopolskim oraz zaporoskim.

Jednocześnie, DOBRE realizuje dodatkowe działania pomocowe w ramach tzw. komponentu Emergency Response, zapewniającego wsparcie materialne mające zaspokajać pilne potrzeby 67 jednostek samorządowych zlokalizowanych w pobliżu strefy działań wojennych. Do tej pory DOBRE przeznaczyło ponad 5 milionów dolarów na pomoc ukraińskim samorządom i społecznościom lokalnym w ramach tego komponentu programu. Dodatkowo, po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, DOBRE przekazało prawie 1 milion dolarów ośmiu jednostkom samorządowym w Zachodniej Ukrainie, aby wesprzeć je w radzeniu sobie z dużym napływem osób wewnętrznie przesiedlonych.

Program jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities i obejmuje następujące organizacje partnerskie:
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL)
• The Ukrainian Crisis Media Center (UCMC)
• Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP/UEK)(W ciągu pierwszych sześciu lat realizacji projektu DOBRE w skład konsorcjum wchodziły także National Democratic Institute / NDI oraz SocialBoost.)Działania FRDL w ramach programu DOBRE (edycja 2022-2025)


W pierwszej fazie kontynuacji projektu (w okresie styczeń-wrzesień 2023), FRDL zrealizowała serię ogólnokrajowych webinariów obejmujących tematy istotne w kontekście procesu odbudowy Ukrainy, a także konsultacje online uzupełniające problematykę przedstawioną w trakcie webinariów. 

Przeprowadzone zostały następujące webinaria:

  1. POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I WYTYCZNE KORZYSTANIA Z EUROPEJSKICH ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH - webinarium składające się z dwóch części odbyło się w dniach 18 i 27 kwietnia 2023. Nagrania z obu części webinarium dostępne są pod następującymi adresami: część 1, część 2

  2. OPTYMALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY – webinarium skierowane do samorządów, które nie zostały bezpośrednio doświadczone działaniami wojennymi w dniu 25 maja, a także webinarium skierowane do jednostek wyzwolonych spod tymczasowej okupacji oraz bezpośrednio doświadczonych działaniami wojennymi w dniu 31 maja 2023. Nagrania z obu części webinarium: część 1, część 2

  3. INTEGRACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA – dwie części webinarium w dniach 16 i 18 sierpnia 2023. Nagrania z obu części webinarium dostępne są pod następującymi adresami: część 1, część 2


W kolejnej fazie realizacji projektu, w latach 2023-2025, FRDL będzie bezpośrednio współpracować z samorządami partnerskimi DOBRE, zapewniając im wsparcie doradcze w zakresie strategicznego planowania, w tym m.in. pomoc w zaktualizowaniu i wdrażaniu ich strategii rozwoju, w kształcie odzwierciedlającym aktualne potrzeby i priorytety poszczególnych społeczności lokalnych. Kontakt:
Kierowniczka Projektu: Katarzyna Czarnołęcka, katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl


-----------------------------------

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, realizująca program „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” (edycja 2022-2025), finansowany przez USAID, publikuje zapytanie o cenę dotyczące przygotowania i zrealizowania wizyt studyjnych dla przedstawicieli ukraińskich JST oraz warsztatu wprowadzającego dla ukraińskich uczestników.

Główne cele planowanych wizyt studyjnych:
1) poznanie najlepszych praktyk polskiego samorządu lokalnego, obejmujących świadczenie usług, rozwój gospodarczy, zaangażowanie obywatelskie i wspieranie rozwoju i aktywności młodzieży;
2) promowanie przyjaźni ukraińsko-polskiej i inicjowanie partnerstw na poziomie lokalnym.

Planowane lokalizacje wizyt: 1) Warszawa i Województwo Mazowieckie; 2) Gdańsk i Województwo Pomorskie; 3) Kraków i Województwo Małopolskie; 4) Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:
- Ogłoszeniem
- Formularzem oferty

Termin złożenia ofert upływa 21 marca 2024 r.