• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

PROJEKT BUILDING BRIDGES - CIVIC CAPITAL IN LOCAL COMMUNITIES

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Trzyletni projekt będzie realizowany w ramach dwóch dużych ścieżek – wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz programów grantowych.

W ramach pierwszego działania zaplanowano:

  • organizację szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie: praw i wolności zawartych w Karcie Praw Podstawowych czy realizacji projektów - od pomysłu do planowania działań, przez pisanie wniosku do rozliczenia.
  • stworzenie sieci wsparcia dla organizacji poprzez prowadzenie konsultacji, helpdesku i strony internetowej
  • stworzenie przestrzeni do sieciowania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami innych sektorów poprzez organizację spotkań sieciujących, forów i kongresów.

Ścieżka związana z udzielaniem wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych zakłada organizację konkursów na małe i duże granty oraz udzielania grantów interwencyjnych. Środki finansowe będą przyznawane m.in. na działania dotyczące upowszechniania wiedzy i promocji praw  i wolności wynikających z Karty Praw Podstawowych i Traktatów UE wśród różnych grup docelowych; organizację spotkań, warsztatów, przestrzeni do wymiany wiedzy w tym zakresie; świadczenie doradztwa w tym zakresie oraz realizację działań strażniczych i monitorujących; prowadzenie badań i analiz, opracowywanie narzędzi i standardów pozwalających upowszechniać i wdrażać prawa i wartości czy świadczenie wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt będzie realizowany przez zespół Fundacji w podziale na cztery makroregiony. Podmioty zainteresowane pozyskaniem środków oraz udziałem w szkoleniach i wydarzeniach sieciujących będą mogły uzyskiwać wsparcie od konsultantów.

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności