Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej

Projekt „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” dofinansowany przez Radę Europy.

„Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia jest inicjatywą edukacyjną proponującą innowacyjne spojrzenie na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w oparciu o doświadczenia Rady Europy. Dobre przywództwo jest ważnym elementem wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej zarówno w sensie społecznym jak gospodarczym i kulturowym. Sprzyja budowaniu wspólnotowości, poprawie jakości życia mieszkańców, kształtuje poczucie przynależności i odpowiedzialności za małe ojczyzny. Dlatego ta ważna kompetencja jest jednym z tematów sesji treningowych z udziałem liderów społeczności lokalnych – wójtów i burmistrzów z pogranicza polsko-ukraińskiego.

Akademia realizowana jest w trzech, trzydniowych sesjach warsztatowych przez FRDL w oparciu o program Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządowych Rady Europy. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Rady Europy. W programie bierze udział 16 przewodniczących gmin (8 osób z Polski, 8 - z Ukrainy). 

Podczas pierwszej sesji, która odbyła się w październiku 2019 roku w Rzeszowie, burmistrzowie oraz wójtowie z Polski i Ukrainy doskonalili swoje kompetencje przywódcze niezbędne w rozwoju społeczności lokalnych, analizowali wyzwania, przed jakimi stoją ich samorządy, rozmawiali o wspólnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej.

Po raz drugi lokalni liderzy spotkali się w marcu 2020 roku w Przemyślu, żeby rozmawiać o wyzwaniach w budowaniu potencjału instytucjonalnego samorządów. „Ważne są jasne zasady systemu wynagrodzeń i odpowiedzialności oraz sprawiedliwy podział zadań” – zaznaczył Wojciech Bakun, prezydent miasta Przemyśl.  „To my, szefowie JST narzucamy styl i ton pracy, powinniśmy więc budować kulturę zespołu, widzieć i doceniać ludzi w zespole” – dodał Oleh Mykytyn, wójt Lopatiwskiej połączonej gromady. W drugim dniu szkolenia o dobrych praktykach nawiązywania i utrzymania kontaktów polsko-ukraińskich opowiedział wicedyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL – Wojciech Odzimek. Ponadto uczestnicy rozmawiali o konkretnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej oraz rozszerzaniu sieci tej współpracy. Wspólnie z doświadczonymi trenerkami analizowali wyzwania, przed jakimi stoją ich gminy. Diagnozując problemy i szukając rozwiązań mogli na bieżąco konsultować pomysły zarówno z prowadzącymi jak kolegami i koleżankami z innych gmin.

Trzecia sesja w cyklu szkoleń planowana jest na jesień 2020 roku. 

Program „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” przeznaczony jest dla świadomych i nowoczesnych liderów samorządowych z terenów przygranicznych, którzy chcą rozwijać kompetencje przywódcze niezbędne do kształtowania rozwoju lokalnych społeczności oraz skutecznego angażowania mieszkańców w inicjatywy współpracy transgranicznej.