Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oddział Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), Oś priorytetowa 8 – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające. Dodatkowymi celami projektu są:

 • Wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu.
 • Zwiększenie liczby personelu służb lokalnych posługujących się podstawami języka migowego.
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych oraz podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u osób z dysfunkcjami słuchu.
 • Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie przysługujących praw konsumenckich, rodzinnych itd.
 • Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej u osób z dysfunkcjami słuchu.
 • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problematyki osób z dysfunkcjami słuchu wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Kto może wziąć udział?

Grupą docelową projektu są osoby (56 osób, w tym 22 kobiet i 34 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa oraz personel (40 osób) służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zamieszkujący lub pracujący w obszarze województwa opolskiego.

Formy wsparcia:

 • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej.
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych (kurs PJM – poziom podstawowy A1).
 • Usługa tłumacza języka migowego/doradcy on-line.
 • Warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych dla osób z dysfunkcjami słuchu (wyjazdowe).
 • Szkolenia ePUAP.
 • Rozwój kompetencji obywatelskich: warsztaty grupowe oraz indywidualne doradztwo prawne.
 • Organizacja Dni Głuchych.
 • Warsztaty IT.
 • „Ciche” spotkania z kulturą: spotkania w bibliotece, wycieczki szlakiem muzeów Śląska Opolskiego, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne, wycieczki szlakiem polskiej kultur.
 • Kampania świadomościowa.

Realizatorzy:

Lider: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FDRL, 45-018 Opole, ul. Krakowska 51.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski, ul. 1 maja 21, 46-068 Opole.

Miejsca realizacji:

 1. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FDRL, 45-018 Opole, ul. Krakowska 51.
 2. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kluczborku, Rynek 1 – Ratusz, 46-200 Kluczbork.
 3. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Nysie, ul. Moniuszki 5, 48-300 Nysa.
 4. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Przechodnia 6/II i III, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
 5. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich, ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole.

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

Kluczbork: Ewa Gowin: 663 361 021.

Nysa:  Jolanta Jakiwiczuk: 663 464 453.

Kędzierzyn-Koźle: Irena Białuska: 533 124 576.

Opole: (do 31.03.2018) Bożena Kłusak: 663 848 600.

(od 01.04.2018) Iwona Błaszczyk: 609 323 240.

Jarosław Duszak: 790 800 916.

Tłumacz on-line: Ewa Gierszewska: 782 115 757.

Skype: PZG OPOLE.

WhatsApp: 782 115 757.

Koordynator projektu: Joanna Kucharska, tel.: 77 454 48 29 wew. 21.