Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Polskim Związkiem Głuchych o/Opole rozpoczyna realizację projektu pn. Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

ADRESACI PROJEKTU:

– 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu, niezatrudnionych, w wieku 16-64 lata, które uczą się lub zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– 15 os. (12K i 3M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, członków rodzin osób z dysfunkcjami słuchu, bez względu na ich status na rynku pracy, które zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CELE PROJEKTU:

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego poprzez ich rehabilitację społeczną i zawodową.

Celami szczegółowymi są:

– Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych potrzebnych na rynku pracy u 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu poprzez udział w warsztatach kompetencji społecznych.

– Nabycie umiejętności wykorzystywania własnych zasobów i planowania kariery zawodowej

u 30 os. (15K i 15M) dysfunkcjami słuchu, oraz diagnoza ich potencjału zawodowego do poprzez udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.

– Podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u 30 os.(15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu poprzez udział w poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym.

– Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu poprzez udział

w szkoleniach/kursach zawodowych/przekwalifikowujących oraz stażach, umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych na rynku pracy.

– Poprawa dostępu do zatrudnienia, nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy u 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu dzięki usłudze trenera pracy.

– Pomoc w adaptacji 30 os. (15K i 15M) z dysfunkcjami słuchu poprzez działania o charakterze środowiskowym.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

– Warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy.

– Grupowe doradztwo zawodowe.

– Indywidualne doradztwo zawodowe.

– Wsparcie psychologiczne os. z dysfunkcją słuchu i ich rodzin.

– Szkolenia zawodowe/przekwalifikowujące.

– Staże zawodowe.

– Wsparcie Trenera Pracy.

– E – learningowy kurs „ABC przedsiębiorczości”.

– Szkolenie e-puap.

– Kampania informacyjna na rzecz integracji osób z dysfunkcjami słuchu i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w życiu zawodowym i społecznym.

 

LIDER PROJEKTU:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

tel.: 77 454 48 29

 

PARTNER PROJEKTU:

Polski Związek Głuchych o/Opole

ul. 1 Maja 21

46-020 Opole

tel./fax: 77 454 35 87