Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach

Projekt pt. „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” jest realizowany przez Gminę Daleszyce/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 30 klientów MGOPS w Daleszycach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Działania projektu obejmują kompleksową, indywidualną diagnozę uczestników projektu i utworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego z nich, a także wsparcie aktywizacyjne indywidualne i grupowe w postaci warsztatów z zakresu kompetencji ogólnopracowniczych i treningu kompetencji społecznych. Ponadto odbędą się spotkania motywacyjne dla uczestników i mieszkańców Gminy Daleszyce w ramach Klubu Wolontariatu, a także 4-dniowy wyjazd edukacyjny i motywacyjny dla wszystkich uczestników projektu do Gdańska. Uczestnicy korzystać będą także z terapii oraz poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Na zakończenie 20 uczestników projektu odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe. Warto podkreślić, że powyższe oddziaływania pozytywnie wpłyną pośrednio na rodziny uczestników projektu, co w konsekwencji spowoduje poprawę warunków życia i wzmocnienie blisko 100 osób.