• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inkubator Włączenia Społecznego

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska

Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Wartość projektu: 6 000 000 zł Dofinansowanie: 6 000 000 zł  (w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 5 657 400,00 zł oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 342 600,00 zł) Wkład funduszy europejskich: 94,29%

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Partnerzy projektu:

  • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński

Grupa docelowa: wsparcie projektu kierowane będzie do dwóch grup docelowych:

a) podmiotów/osób mających pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie, które przyczyniają się do włączenia społecznego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym m.in.: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty działające na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (jednostki administracji publicznej, samorządy, uczelnie, placówki badawcze etc.), przedsiębiorstwa, w tym z sektora ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe, grupy nieformalne;

b) odbiorczy/użytkownicy bezpośredni innowacji wypracowanych przez podmioty z grupy a)- osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (mnogość przesłanek wykluczenia jak m.in. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność), które będą bezpośrednio korzystały z innowacyjnych narzędzi, metod, czy rozwiązań wprowadzonych przez podmioty z grupy a)

Okres realizacji: 1.10.2020- 30.11.2023

Główną ideą projektu jest pobudzenie innowacyjności i stworzenie ekosystemu wspierającego generowanie nowych, zalążkowych innowacji (produktów, usług, rozwiązań technologicznych, etc.), obejmujących włączenie społeczne, tj. integrację społeczno- zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Cel główny projektu: Celem projektu jest upowszechnienie 9 innowacji społecznych spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego

Zadania

Inkubacja innowacji społecznych obejmuje 6 zadań:

1. Przygotowanie procedur grantowych- opracowanie procedur udzielania w ramach projektu grantów na testowanie i wdrażanie innowacji społecznych przez podmioty/osoby mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie, które przyczyniają się do włączenia społecznego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (odpowiedzialność ROPS, FRDL, UJ);

2. Nabór grantobiorców- rekrutacja i animacja lokalna- docieranie do potencjalnych grantobiorców, animowanie, inspirowanie i motywowanie do kreowania innowacji społecznych poprzez: mobilny punkt konsultacyjny realizujący: śniadania przy innowacjach, webinary, ogólnopolską akcję konsultacyjno- informacyjną, konsultacje on-line, maratony kreowania innowacji społecznych, realizacja rekrutacji grantobiorców (odpowiedzialność ROPS,FRDL, UJ);

3. Udzielenie grantów- zadanie zakłada opracowanie specyfikacji innowacji społecznych, wybór grantobiorców, udzielenie 60 grantów, monitoring i rozliczenie udzielonych grantów na innowacje społeczne (odpowiedzialność ROPS);

4. Wsparcie grantobiorców i ewaluacja innowacji społecznych- wsparcie merytoryczne realizatorów grantów poprzez pomoc i konsultacje udzielane przez Opiekunów Innowacji społecznych, realizację warsztatów, ewaluacja wypracowanych dzięki grantom innowacji społecznych pod kątem trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności (odpowiedzialność FRDL, UJ);

5. Wybór rozwiązań do upowszechniania- wybór 9 innowacji społecznych, które będą upowszechniane jako dobre praktyki, opracowanie strategii komercjalizacji innowacji społecznych (odpowiedzialność ROPS, FRDL, UJ)

6. Upowszechnianie i podjęcie działań w zakresie włączenie innowacji do polityki i praktyki- realizacja spotkań upowszechniających i podjęcie działań zmierzających do włączenia dobrych praktyk innowacyjnych do polityk publicznych

 

Efekty

  • Liczba grantów udzielonych na rozwój innowacji społecznych- 60
  • Liczba przetestowanych innowacji społecznych przyjętych do upowszechniania- 9