Czas trwania projektu: styczeń 2014 r. – listopad 2015 r.

Cele projektu:
Celem głównym projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” było opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych (NGO) praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy tryb małych zleceń.
Cele, które przyświecały Partnerstwu zostały realizowane poprzez następujące zadania:

  • Dobre praktyki współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO .
  • Zwiększenie kompetencji pracowników JST i NGO.
  • Wdrożenie instrumentów współpracy finansowej.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi w ramach projektu (dot. m.in. wdrażania instrumentów współpracy finansowej JST i NGO, a także propozycjami w zakresie systemu finansowania działalności NGO w Polsce) na stronie projektu:

http://www.mechanizmywspolpracy.pl

Lider projektu: Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Partner projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).