Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 30 gminach z następujących województw: - kujawsko-pomorskiego, - lubuskiego, - małopolskiego, - mazowieckiego, - pomorskiego, - śląskiego Gminy realizujące projekt otrzymują wsparcie doradcze ekspertów do spraw partycypacji, ekspertów do spraw planowania przestrzennego oraz grant finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacyjnych wybranego dokumentu planistycznego. Przedmiotem konsultacji społecznych może być zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. - 25 gmin przedłoży Radzie Gmin skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego, - 25 gmin przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przetestowanie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych przejmowanych przez samorządy, wzmocni umiejętności pracowników samorządowych dotyczące włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Dzięki zdobytemu przez gminy doświadczeniu i nawiązaniu kontaktów z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie zwiększy się potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

 
Kierownik projektu – Monika Eilmes – Glegoła; tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl Wartość projektu - 1.999.764,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.685.401,10zł Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Harmonogram udzielonego wsparcia  Zestawienie gmin biorących udział w projekcie
 
 
Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych poprzez zastosowanie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Działania w projekcie ukierunkowane są na wsparcie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 30 gminach z następujących województw: - kujawsko-pomorskiego, - lubuskiego, - małopolskiego, - mazowieckiego, - pomorskiego, - śląskiego Gminy realizujące projekt otrzymują wsparcie doradcze ekspertów do spraw partycypacji, ekspertów do spraw planowania przestrzennego oraz grant finansowy na przygotowanie i przeprowadzenie procesów konsultacyjnych wybranego dokumentu planistycznego. Przedmiotem konsultacji społecznych może być zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. - 25 gmin przedłoży Radzie Gmin skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego, - 25 gmin przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przetestowanie innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych przejmowanych przez samorządy, wzmocni umiejętności pracowników samorządowych dotyczące włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Dzięki zdobytemu przez gminy doświadczeniu i nawiązaniu kontaktów z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie zwiększy się potencjał instytucjonalny w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego.

 
Kierownik projektu – Monika Eilmes – Glegoła; tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl Wartość projektu - 1.999.764,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.685.401,10zł Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Harmonogram udzielonego wsparcia  Zestawienie gmin biorących udział w projekcie