• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II Edycja

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nabór gmin do projektu ma charakter ciągły, do wyczerpania puli grantów. Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do 30 listopada 2022 r. Gminy, które zgłoszą się do projektu otrzymają:

  • grant na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konsultacji społecznych wybranego dokumentu planistycznego,
  • wsparcie doradcze na etapie przygotowania i przeprowadzenia procesu konsultacyjnego udzielane przez eksperta do spraw konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
  • pakiet szkoleniowo – warsztatowy dla przedstawicieli urzędu.

Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych. W efekcie wsparcia projektowego:

  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacyjnych,
  • 20 gmin uczestniczących w projekcie przedłoży do zatwierdzenia Radzie Gminy skonsultowane społecznie dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • przedstawiciele 20 gmin uczestniczących w projekcie zostaną przeszkoleni w temacie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.
Kierownik projektu: Małgorzata Zielińska; tel. 533 809 110, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl
Wartość projektu: 1.992.180,00zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.679.009,30zł
Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP07/18
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Zachęcamy gminy z terenu całego kraju do pozyskania grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego udzielanego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego – II edycja”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na wybranym etapie prowadzonego przez gminę procesu planistycznego. Ponadto gminy, którym udzielony zostanie grant mogą liczyć na wsparcie doradcze w procesie konsultacyjnym udzielane przez ekspertów w zakresie konsultacji społecznych oraz w zakresie planowania przestrzennego.

FORMULARZ NABORU

Informacje w sprawie naboru – Małgorzata Zielińska; tel. 533 809 110, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl

Do projektu aktualnie zostały zrekrutowane 24 gminy, które zrealizowały lub realizują pogłębione konsultacje społeczne w ramach otrzymanego grantu, bądź przygotowują się do opracowania Indywidulanego Planu Konsultacji, po zatwierdzeniu którego otrzymają grant. Oto nasi uczestnicy projektu:

Lp. Nazwa gminy
1 BIECZ, woj. małopolskie
2 CEDRY WIELKIE, woj. pomorskie
3 CHORZELE, woj. mazowieckie
4 CIĘŻKOWICE, woj. małopolskie
5 DROBIN, woj. mazowieckie
6 HANNA, woj. lubelskie
7 KALISKA, woj. pomorskie
8 KOŚCIELISKO, woj. małopolskie
9 KURZĘTNIK, woj. warmińsko-mazurskie
10 LEWIN BRZESKI, woj. opolskie
11 LIPNICA, woj. pomorskie
12 MICHAŁOWICE, woj. mazowieckie
13 OSIECK, woj. mazowieckie
14 OSIECZNA, woj. pomorskie
15 ROZPRZA, woj. łódzkie
16 STOLNO, woj. mazowieckie
17 TRAWNIKI, woj. lubelskie
18 ULAN-MAJORAT, woj. lubelskie
19 WIELISZEW, woj. mazowieckie
20 WIJEWO, woj. wielkopolskie
21 WYRY, woj. śląskie
22 ZAGNAŃSK, woj. świętokrzyskie
23 ZIELONKA, woj. mazowieckie
24 PARCHOWO, woj. pomorskie

Pliki do pobrania

Regulamin naboru
Plik: Regulamin_naboru.pdf
Rozmiar pliku: 360,91 KB
pobierz plik
Zał. nr 1 - oświadczenie o uchwale
Plik: zal_nr_1_oswiadczenie_o_uchwale_njk2.pdf
Rozmiar pliku: 42,53 KB
pobierz plik
Zał. nr 2 – oświadczenie w sprawie grantu i klauzuli informacyjnej
Plik: zal_nr_2_oswiadczenie_w_sprawie_grantu_i_klauzuli_informacyjnej_njk2.pdf
Rozmiar pliku: 52,17 KB
pobierz plik
Zał. nr 3 – oświadczenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Plik: zal_nr_3_oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_njk2.pdf
Rozmiar pliku: 69,66 KB
pobierz plik
Zał. nr 4 – krótki opis obszaru objętego mpzp
Plik: zal_nr_4_krotki_opis_obszaru_objetego_mpzp_njk2.doc
Rozmiar pliku: 60 KB
pobierz plik
Zał. nr 5 – wzór wstępnej umowy grantowej
Plik: zal_nr_5_wzor_wstepnej_umowy_grantowej.pdf
Rozmiar pliku: 59,53 KB
pobierz plik
Zał. nr 6 – wzór umowy o powierzenie grantu
Plik: zal_nr_6_wzor_umowy_o_powierzenie_grantu.pdf
Rozmiar pliku: 124,94 KB
pobierz plik
Zał. nr 7 – wzór karty oceny
Plik: zal_nr_7_wzor_karty_oceny.pdf
Rozmiar pliku: 55,63 KB
pobierz plik
Zał. nr 8 – wzór formularza naboru
Plik: zal_nr_8_wzor_formularza_naboru.pdf
Rozmiar pliku: 61,11 KB
pobierz plik
Zał. nr 9 – klauzula informacyjna
Plik: zal._nr_9_klauzula_informacyjna.pdf
Rozmiar pliku: 65,79 KB
pobierz plik