Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 do 31.12.2022

www.sowes.pl

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług

 

OFERTA

 1. Integrowanie i sieciowanie podmiotów oraz instytucji wspierających świętokrzyski sektor ekonomii społecznej (ES).
 2. Wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej (PES): stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów.
 3. Udzielanie dotacji finansowych wraz ze wsparciem pomostowym na tworzenie miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS).
 4. Rozwijanie potencjału kompetencyjnego i organizacyjnego III sektora.
 5. Animowanie powstawania międzysektorowych partnerstw lokalnych.
 6. Udostępnianie zasobów infrastruktury inkubatorów ekonomii społecznej.
 7. Upowszechnianie stosowania zrównoważonych zamówień publicznych.
 8. Konsulting w zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze ES.
 9. Promocja produktów i usług wytwarzanych przez firmy społeczne.

ADRESACI WSPARCIA

 1. Podmioty ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwa społeczne (PS).
 2. Osoby, grupy nieformalne, kooperatywy i podmioty zamierzające rozpocząć działalność ekonomiczną w sektorze ekonomii społecznej.
 3. Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej.
 4. Osoby prywatne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w partnerstwie czterech instytucji:

 • Caritas Diecezji Kieleckiej – obejmuje wsparciem osoby i podmioty z powiatów: buski, kazimierski, pińczowski.
 • Fundacja Centrum Europy Lokalnej – obejmuje wsparciem osoby i podmioty z powiatów: jędrzejowski, włoszczowski.
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –  obejmuje wsparciem osoby i podmioty z 8 powiatów całego subregionu południowego
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – obejmuje wsparciem osoby i podmioty z powiatów: opatowski, sandomierski, staszowski;

Zapraszamy osoby i podmioty z obszaru województwa świętokrzyskiego, z powiatów: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski, sandomierski, opatowski, staszowski.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

Animacja – w formie spotkań instytucji i podmiotów z obszaru ekonomii społecznej, wizyt studyjnych, wypracowywania strategii i planów dla partnerstw lokalnych.

Inkubacja – poprzez korzystanie z bazy i wyposażenia inkubatorów, szkoleń branżowych, doradztwa ogólnego oraz specjalistycznego (informatycznego, finansowo-księgowo-podatkowego, prawnego), pakietów usług (marketingowo-rozwojowych, prawnych i księgowych).

Usługi biznesowe: w zakresie tworzenia biznesplanów, doradztwa marketingowego, modeli i symulacji oraz opieki mentorów biznesowych.

Zapewnione wsparcie uzupełniające w postaci: wyżywienia, zwrotów kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i zestawów warsztatowych.

logo_ue