Nasza Fundacja realizuje partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt systemowy: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 28 lutego 2015

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest liderem projektu oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl

Partnerstwo:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze we współpracy ze wszystkimi ośrodkami regionalnymi FRDL, jako partner w projekcie odpowiedzialna jest m.in. za przeprowadzenie sondaży jakościowych oraz działań szkoleniowych i warsztatowych. Realizację tych działań przez cały okres realizacji projektu wspierać będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Społeczny Komitet Doradczy.

Projekt skierowany jest głównie do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników z co najmniej 1034 szkół z całej Polski.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami.

Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie modelowych rozwiązań w zakresie działania rad rodziców, rad szkół oraz samorządów uczniowskich. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji i sondaży jakościowych, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Działania:

W ramach projektu zrekrutowani wcześniej uczestnicy – po 6 przedstawicieli każdej ze szkół (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) i przedszkoli (prace w tzw. „4” – bez udziału dzieci) wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach. Uruchomione zostaną również internetowe portale edukacyjne dla uczniów, utrwalające wiedzę i nabyte podczas szkoleń i warsztatów umiejętności. W ramach projektu zaplanowano także organizację dwóch ogólnopolskich konferencji: otwierającej, prezentującej założenia projektu i podsumowującej jego efekty oraz publikację raportu upowszechniającego.
Od 19 sierpnia br. działa oficjalna strona www projektu: www.szkolawspolpracy.pl, poprzez którą można wziąć udział w rekrutacji do projektu i mieć dostęp do informacji na temat podejmowanych działań.

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Budżet projektu: 8 423 995,24 PLN