Jakie korzyści może przynieść urzędom i organizacjom pozarządowym wykonanie monitorngu?Praconicy urzędów samorządowych sprawdzą:

  • Czy spełniają wszystkie wymagania prawne w zakresie zlecania zadań publicznych w trybach przewidzianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego?
  • Czy procedury kontrolne zlecania zadań stosowane w ich urzędzie są wystarczające z punktu przepisów prawnych i dla zbadania efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy?
  • Sprawdzą celowość i efektywność zlecania zadań przez ich urząd oraz kompletność dokumentacji w zakresie zlecania zadań.


Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą potrafili ocenić:

  • Czy macierzysty urząd prawidłowo zleca zadania publiczne?
  • Czy dokumenty i procedury stosowane w macierzystym urzędzie są zgodne z wymaganiami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (uodpp)?
  • Czy są wykorzystywane wszystkie możliwe tryby zlecania zadań?
  • Czy praktyka zlecania zadań spełnia wymagania dotyczące przejrzystości wydatkowania środków publicznych? Czy procedury konkursowe zapewniają równy dostęp dla ngo do zlecanych zadań?


O projekcie:
W ramach ogólnopolskiego projektu Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem, finansowanego z funduszy EOG, a realizowanego przez katowicki ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którym zleca się zadania w ramach uodpp, do wykonania pod okiem doradców monitoringu procedur, efektywności i przejrzystości zlecania zadań w ramach uodpp. Zarówno urzędnicy jak i przedstawiciele ngo otrzymają bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze ekspertów (2-dniowe bezpłatne szkolenie dla głównych audytorów w urzędzie i organizacji pozarządowej, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 czerwca 2015 r. oraz 20 godzin wsparcia eksperta - coaching, w tym 10 godzin na miejscu – w urzędzie).

Pracownicy urzędów uzyskają wiedzę i umiejętności do monitorowania przez urząd efektywności zlecania zadań w ramach uodpp i skutecznych mechanizmów kontroli tej efektywności, a przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobędą wiedzę i umiejętności do monitorowania przejrzystości zlecania zadań w ramach uodpp w macierzystym urzędzie.

Rekrutacja dla wiodących audytorów - pracowników jst i przedstawicieli organizacji pozarządowych - trwa do 31 maja 2015 r. Wybierzemy 8 pracowników jst i 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych do wykonania monitoringów (monitoringi mogą być wykonywane w zespole, a wiodący audytor będzie odpowiedzialny za ostateczny kształt monitoringu). Decydować będzie kolejność zgłoszeń przy założeniu, że ocenie będzie również podlegało doświadczenie we współpracy jst i ngo. Udział w szkoleniu w dniach 10-11 czerwca 2015 r. w Warszawie jest bezpłatny, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenie. Liczymy na to, że po szkoleniiu zarówno przedstawiciele urzędów, jak i organizacji pozarządowych przy wsparciu ekspertów przeprowadzą monitoringi w urzędach. Realizacja monitoringów została zaplanowana w okresie lipiec-listopad 2015 r. i będzie każdoroazowo uzgadniania między audytorem wiodącym i ekspertem. Monitoring zakończy się przygotowaniem raportu pod nadzorem eksperta.

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszenia do wykonania monitoringu i przesłanie go pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1

lub mailem na adres epytasz@frdl.org.pl lub faksem: 32 206 98 43, 253 84 09


Informacji udziela koordynator projektu:
Ewa Pytasz, tel. 32 206 98 43 w. 23, kom. 601 485 858


Ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń, to po zamknięciu listy w obrębie każdej grupy (8 urzędów, 8 organizacji pozarządowych), osoby, które zakwalifikują się jako audytorzy wiodący, będą informowane o tym fakcie mailem. Zostanie utworzona lista rezerwowa.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MONITOROWANIU ZLECANIA ZADAŃ!
REKRUTACJA TRWA DO 31 MAJA 2015 ROKU!
LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ I MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!