STRESZCZENIE USTALEŃ BADAWCZYCH

We wstępnej części raportu zaprezentowano wybrane, ważne wnioski, które odpowiadają głównym ustaleniom badawczym. Ze względu na syntetyzujący charakter rozdziału wnioski te mogą mieć jedynie hasłowy, skrótowy charakter. Wszystkie poruszone tu kwestie zostały rozwinięte w dalszych częściach raportu. Tam też Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele z pytań, które mogą pojawić się w trakcie lektury „Streszczenia ustaleń badawczych”.

Właściwa narracja raportu rozpoczyna się wraz z rozdziałem 1: „Wprowadzenie: charakterystyka uczestniczących w badaniu ośrodków...”, w którym zawarto również uwagi i informacje dotyczące przebiegu badań. Dalej zaprezentowano ogólne, kontekstualizujące refleksje na temat jednostek samorządu terytorialnego, w których realizowane były wywiady (rozdział 2) oraz uwarunkowania realizacji lokalnej polityki oświatowej (rozdział 3), oddziałującej w znacznym stopniu na specyfikę funkcjonowania szkół (omówioną w rozdziale 4). Trzy następne rozdziały (5, 6 i 7) dotyczą już bezpośrednio uwarunkowań współpracy w szkołach: postaw i działalności nauczycieli, funkcjonowania samorządów uczniowskich i zaangażowania rodziców. Wnioski analityczne płynące z

przeprowadzonych badań zaprezentowane zostały w rozdziale ostatnim: „Podsumowanie – uwarunkowania skutecznej współpracy w szkole”.

Należy zwrócić uwagę, że zrealizowane badanie miało charakter jakościowy, co oznacza, że część narracji ma charakter ogólny bądź typologiczny. Ważnym celem każdego badania jakościowego jest bowiem redukcja złożoności analizowanych zjawisk w drodze identyfikacji zgeneralizowanych praktyk społecznych, wzorców kulturowych, czy rozwiązań instytucjonalnych.


Opracowanie: Cezary Trutkowski

Warszawa, lipiec 2014

Więcej o projekcie "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.