• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Regulacja stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Analiza przepisów umożliwiających nabycie prawa własności nieruchomości przez gminy

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim zarządcom dróg, którego przedmiotem będzie regulacja stanu prawnego dróg.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowa analiza zagadnień z zakresu regulowania stanu prawnego dróg w oparciu o przepisy ustawy z 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Podczas zajęć:
• Przeanalizujemy wprowadzone w 2023 r. przepisy, które mają na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi.
• Wskażemy zmiany w zakresie regulowania stanu prawnego dróg – z dróg prywatnych na drogi publiczne – oraz omówimy, jak one wpływają na dotychczasową praktykę – zwiększenie w znacznym stopniu uzyskiwania przez gminy tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących drogi ogólnodostępne, które są przez nie utrzymywane, a w stosunku do których do tej pory nie było możliwości pozyskania takiego tytułu.
• Omówimy procedurę administracyjną w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przez starostów o nabyciu takich nieruchomości.
Prezentowane zagadnienia prawne będziemy popierać licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zobrazowania omawianych regulacji i zasad postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z nowymi możliwościami regulowania stanów prawnych dróg wykorzystywanych publicznie, ale niezaliczonych formalnie do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
• Poznanie procedury wydawania decyzji administracyjnych przez starostów o nabyciu takich nieruchomości.
• Zdobycie umiejętności analizy i skompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do starosty o wydanie decyzji o nabyciu i uzgodnienia wysokości odszkodowania (pracownicy gmin) oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o nabycie i ewentualne ustalenie odszkodowania w procedurze administracyjnej (pracownicy starostw).
• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
- Jakie nieruchomości kwalifikują się na uzyskanie przez gminy do nich prawa własności na podstawie ustawy z 13 lipca 2023 r.?
- Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o nabycie?
- Jak należy procedować wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości?
- Jak ustalić odszkodowanie dla osoby pozbawionej prawa własności na podstawie decyzji o nabyciu nieruchomości?

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie potrzeby i celu regulacji przepisów ustawy z 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023r., poz. 1722).
2. Omówienie przedmiotu i zakresu nabycia przez gminę nieruchomości użytkowanych do tej pory jako drogi ogólnodostępne, niezaliczone do kategorii dróg publicznych.
3. Wskazanie właściwych organów, które składają wnioski o nabycie oraz organów wydających w tym zakresie decyzje administracyjne.
4. Analiza i omówienie procesu zebrania niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku przez wójta do starosty w sprawie nabycia nieruchomości – szczegółowe omówienie art. 4 ust. 5.
5. Możliwość złożenia wniosku przez Wójta na prośbę mieszkańców – art. 4 ust. 4.
6. Omówienie procedury administracyjnej o wydanie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości prowadzonej przez starostę – art.5, art. 7.
7. Szczegółowe wskazanie treści decyzji o nabyciu nieruchomości – art. 6.
8. Ustalenie odszkodowania:
• W procesie uzgodnienia między gminą a dotychczasowymi właścicielami (użytkownikami wieczystymi) oraz innymi osobami, którym przysługiwały do tej pory ograniczone prawa rzeczowe.
• W procedurze administracyjnej prowadzonej przez starostę wówczas, gdy nie dojdzie do w/w uzgodnienia.
9. Omówienie sposobu ustalenia odszkodowania.
10. Wskazanie uprawnionych do otrzymania odszkodowania.
11. Roszczenie właściciela (użytkownika wieczystego) o wykup pozostałej części nieruchomości.
12. Obowiązek informacyjny dotyczący wydania decyzji o nabyciu nieruchomości.
13. Pytania/dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin oraz jednostek organizacyjnych zarządzających drogami publicznymi, jak i pracownicy starostw powiatowych oraz pracownicy urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2024 r.