• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Licencje na taksówki - aktualności w przepisach w oparciu o ustawę o transporcie drogowym

Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne dla wydziałów działalności gospodarczej, a także wydziałów transportu, dotyczące wydawania licencji na przewóz osób taksówką.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić sprawy związane z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Słuchacze otrzymają wzory druków oraz uzyskają też odpowiedzi na pytania:

Czy przedsiębiorców, którzy się nie zweryfikowali należy wzywać?

Co zrobić jeśli ktoś się spóźnił ze złożeniem dokumentów i zrobił to po 31 marca?

Czy niezweryfikowani mogą dalej wykonywać przewozy?

Czy wzywać ich do zwrotu licencji? Na jakiej podstawie? C zrobić, jeśli nie zwrócą licencji i będą dalej ją wykorzystywać po 31 czerwca 2024 r.?

Czy zweryfikować także tych, którzy przed wejściem w życie zmian zostali już zweryfikowani? Czy zawiadamiać ich o ich statusie? Co jeśli zostali zweryfikowani częściowo? Czy utracą licencje jeśli zweryfikowali tylko część swoich kierowców?

Czy licencje niezweryfikowane należy wygaszać decyzją? Jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy wygasają one z mocy prawa?

Czy po wprowadzeniu obowiązku wymiany praw jazdy przez obcokrajowców trzeba po raz kolejny weryfikować licencję taksówkową?

Czy można wydać licencję bez okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Czy do wniosku o licencję zawsze należy załączyć prawo jazdy i badania kierowców? Czy mogą być kopie czy też należy wymagać oryginałów? Czy zamiast prawa jazdy może być okazany np. wydruk z systemu CEK?

Czy można przedstawić kopię zaświadczenia o niekaralności? Kiedy wymagać zaświadczeń a kiedy oświadczeń? Czy należy wymagać zaświadczenia polskiego także wobec obcokrajowców, czy żądać zaświadczenia z kraju pochodzenia? Czy powinno być ono tłumaczone?

Czy wydawanie wypisów jest obowiązkowe, co zrobić jeśli ktoś nie chce wypisu, czy ilość wypisów musi odpowiadać ilości pojazdów

Jaką opłatę pobierać w przypadku nowego wniosku lub zgłaszanych zmian?

Co zrobić z zawieszoną działalnością w CEiDG? Czy cofać licencję? 

Jak prowadzić kontrolę – czy można wezwać taksówkarza na kontrolę do urzędu? Co i w jaki sposób kontrolować w siedzibie – kierowców, pojazdy, niekaralność? Jakie mogą być skutki kontroli?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy:
• zdobędą wiedzę w zakresie postępowania z wygasającymi licencjami oraz w kontekście pobierania opłat,
• nabędą wiedzę i umiejętności prawidłowego prowadzenia sprawy związanych z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką,
• otrzymają wzory druków, które usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów,
• mają możliwość konsultacji i wyjaśnienia problematycznych przypadków występujących w trakcie wykonywania czynności służbowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady udzielania licencji w świetle KPA:
a. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej - wzór wniosku oraz licencji, wypisy z licencji na taksówkę, załączniki do wniosku i opłaty.
b. Dokonywanie zmian w licencjach.
c. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.
d. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach?
2. Sankcje i kary – komu i za co grożą, kto może je stosować.
3. Kontrola działalności w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli. Skutki i konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości.
4. Jakie należy pobierać opłaty oraz jak postępować w trudnych przypadkach. 
5. Druki i wnioski, np. zawiadomienie o kontroli, decyzję o wygaśnięciu licencji, decyzję o nałożeniu kary za niezwrócenie licencji, druki przydatne podczas kontroli. 
6. Dyskusja. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były wieloletni dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany II stopnia. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez do
 14 czerwca 2024 r.