• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz od pozwolenia na budowę zatwierdzonego projektu budowlanego

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym dotyczącymi odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz od pozwolenia na budowę zatwierdzonego projektu budowlanego. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie krok po kroku zagadnień dotyczących odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz od pozwolenia na budowę zatwierdzonego projektu budowlanego, regulowanych podstawowo przez ustawę Prawo budowlane i jej akty wykonawcze, ale także w szeregu innych przepisów, jak ustawa o drogach publicznych czy ochronie i opiece nad zabytkami. Zapoznanie z powyższymi przepisami pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji, jakie mogą powstać przy kontroli ze strony organów nadzoru budowlanego lub transakcjach na rynku wtórnym, tj. przy sprzedaży takiego obiektu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz regulacje zawarte w przepisach dotyczących możliwości wprowadzania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych na etapie projektowania obiektów budowlanych.
• Zdobędziesz wiedzę na temat odstępstw od zatwierdzonych już w decyzji o pozwoleniu na budowę części projektu budowlanego i innych warunków tego pozwolenia.
• Dowiesz się, jak w praktyce uniknąć wielu typowych, często występujących błędów proceduralnych, których negatywne konsekwencje mogą wystąpić nieraz po wielu latach od faktycznego zakończenia budowy.
• Zdobędziesz wiedzę na temat „ścieżek postępowania” przy odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych i od pozwolenia na budowę w sytuacjach występujących w praktyce, a zupełnie pominiętych w treści obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasadnicze wymagania stawiane obiektom budowlanym wg ustawy Prawo budowlane.
2. Przepisy techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych czyli „techniczne” Prawo budowlane.
3. Czy zawsze da się spełnić wymagania aktualnych przepisów techniczno-budowlanych?
• Procedura legalnego wprowadzenia odstępstwa na etapie projektowania i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, ewolucja art. 9 Prawa budowlanego i jego praktyczne uwarunkowania.
• Uproszczone procedury wpisane w część przepisów techniczno-budowlanych.
4. Zmiany rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę czyli ewolucja art. 36a Prawa budowlanego, coraz większy zakres dopuszczalnych zmian traktowanych jako nieistotne odstępstwa.
5. Kwestia odstępstw przy robotach budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia.
6. Zdecydować może kwestia uzyskania lub ponowienia uzgodnień rozwiązań projektowych, wynikająca z przepisów odrębnych:
• Uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
• Uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej.
• Uzgodnienia w zakresie warunków zdrowotnych i sanitarnych.
• Uzgodnienia w zakresie dróg publicznych.
• Uzgodnienia w zakresie innych przepisów.
7. Kwalifikacja projektanta, ale którego z członków zespołu projektowego i czy jest ona wiążąca dla nadzoru budowlanego przy kończeniu budowy?
8. Wykazywanie zmian nieistotnych na etapie kończenia budowy.
9. Problem zgodności projektu technicznego składanego w nadzorze budowlanym przy kończeniu budowy z projektami zatwierdzonymi w pozwoleniu na budowę, co może zrobić nadzór budowlany wg aktualnej interpretacji GUNB-u.
10. Konsekwencje nielegalnego odstępstwa od projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
11. Przebieg procedury naprawczej i końcowe konsekwencje, jeśli nie uda się jej przeprowadzić z sukcesem.
12. Konsekwencje karne związane z odstępstwami na etapie projektowania i realizacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, inwestycji, nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedstawiciele zawodów prawniczych i technicznych, w tym osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uczelni Łazarskiego i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1400 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2024 r.